Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג ויועץ מוסמך: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

יועצת בוגר: ד"ר נינה רודניק
דוא"ל: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון: meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00

 

 

פיוטר

מבנה הלימודים

החל משנת הלימודים תשע"ז, הלימודים בחוג מתקיימים בשילוב עם חוג נוסף. תלמידים המסיימים את שנת הלימודים הראשונה בהצטיינות יכולים לעבור למסגרת לימודים חד-חוגית עם לימודי השלמה. (למידע על מבנה הלימודים בשנים קודמות לחצו כאן, ובחרו למעלה בשנה הרלוונטית).
מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון מאפשר בחירה בין מסלול בהדגש יווני, מסלול בהדגש רומי, ומסלול דו-לשוני מאוזן פחות או יותר. בכל המסלולים מוכשרים התלמידים הן בחומרים יווניים, הן ברומיים, וההבדל בין המסלולים הוא בכמות היחסית.
שנת הלימודים הראשונה מוקדשת ללימוד הלשונות הקלאסיות - יוונית ורומית - ולשיעורי מבוא שמטרתם ביסוס היכרות ראשונית עם התרבות הקלאסית. בשנה השנייה מעמיקים התלמידים את הכרותם עם הלשונות, המחברים, ומגוון סוגות של הספרות הקלאסית וזאת מתוך קריאה ישירה ביצירות בשפת המקור. כל הקורסים משנה ב' ומעלה מחייבים ידיעת יוונית ו/או רומית. בשנה השלישית מתווספים על אלה גם סמינריונים, החושפים בפני התלמידים את המחקר בתחום, ומכשירים אותם לערוך מחקר עצמאי.
במהלך הלימודים לתואר מחויבים התלמידים גם בשני קורסי הרחבה מחוגים אחרים (ראו בהמשך). השנה השלישית ללימודים מוקדשת גם להשלמת חובות קריאה עצמית (ראו בהמשך). בסיום הלימודים תיערך בחינה אינטגרטיבית (ראו בהמשך).

קורסי הרחבה מחוגים אחרים:

במהלך לימודי הבוגר, על התלמידים להשתתף בשני קורסים הניתנים בחוגים אחרים בפקולטה ומהווים מבואות חשובים עבור היבטים שונים של התרבות הקלאסית. לפחות אחד מקורסים אלה יהיה בהיסטוריה של יוון או רומא, הניתן בחוג להיסטוריה. הקורס השני ייבחר, בתיאום עם יועץ החוג, מתוך הרשימה הבאה:
• אמנות: מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית
• ארכיאולוגיה: מבוא לארכיאולוגיה יוונית / מבוא לארכיאולוגיה רומית
• בלשנות: מבוא לבלשנות
• היסטוריה: יוון הקלאסית וההלניסטית / רומא: מרפובליקה לקיסרות
• פילוסופיה: מבוא לתולדות הפילוסופיה היוונית
• ספרות כללית: קריאה ביצירות מופת א' / מבוא לשירה / תחנות בביקורת הספרות מאפלטון עד ניטשה
• תאטרון: תולדות התאטרון במערב - יוון ורומא
• מחשבת ישראל: המפגש בין היהדות לתרבות ההלניסטית
• מדע הדתות: מבוא לנצרות / דתות העולם העתיק
• לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים: מבוא לספרויות רומאניות / מבוא לספרות ימי הביניים

קריאה עצמית:

במהלך לימודי הבוגר, התלמידים נדרשים להשלים רשימת קריאה במגוון יצירות ליבה. חובת קריאה זו מאפשרת לנו להבטיח עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר של בוגרי חוגים ללימודים קלאסיים. חלק מן היצירות נלמדות ממילא במסגרת קורסים. על יצירות שלא נלמדו במסגרת הקורסים, התלמידים נבחנים (בעל-פה) במהלך שנים ב' ו-ג' ללימודים.
• רשימת קריאה למסלול בהדגש רומי
• רשימת קריאה למסלול בהדגש יווני
• רשימת קריאה למסלול הדו-לשוני
• רשימת קריאה למסלול משני יוונית
• רשימת קריאה למסלול משני רומית

בחינת גמר:

התלמידים נבחנים על גוף טקסט בשפת המקור, בתוספת ספרות מחקר רלוונטית. הטקסט נבחר באופן אינדיווידואלי עבור כל תלמיד/ה, ומותאם לתחומי עניינם.

במסגרת ההכשרה, החוג מקיים גם סיורים לימודיים באתרים ארכיאולוגיים מן התקופה הקלאסית.
החוג ממליץ לתלמידי הענפים והמסלולים השונים ללמוד גם שפה מודרנית מבין השפות: צרפתית, גרמנית ואיטלקית.