אנשים

צרו קשר

ראש החוג ויועץ מוסמך: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

יועצת בוגר: ד"ר נינה רודניק
דוא"ל: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון: meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00

 

 

אנשים

Kulik

פרופ' אלכסנדר קוליק

ראש החוג
חדר 5608 שני 16:00-17:00
02-5883814

קרא עוד
Alexander Kulik’s research concentrates on the cross-cultural transmission of texts and ideas. His scholarly interests encompass Slavic (palaeoslavic philology, medieval and modern Judeo-Slavica, Russian modernism, Russian and East European cultural history) and Jewish studies (early Judaism, East European Jewry in the Middle Ages). He studied at the Moscow State University, received his Ph.D. from the Hebrew University of Jerusalem and conducted post-doctoral research at Harvard University. Kulik authored five books: Retroverting Slavonic Pseudepigrapha (two editions: Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2004 and Leiden-Boston: Brill, 2005); 3 Baruch: Greek-Slavonic Apocalypse  of Baruch (Berlin-New York: De Gruyter, 2009); Biblical Pseudepigrapha in Slavonic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2016; with S. Minov); Jews in Old Rus’: A Documentary History (Cambridge, MA: Harvard University Press for HURI, forthcoming); and Jews in Medieval Poland: A Documentary History (Bloomington, IN: Slavica Publishers, forthcoming; with J. Kalik) and edited seven volumes, among them, the collected volume History of the Jews in Russia: From Antiquity to Early Modern Period in the bilingual series with ZalmanShazar Center (Jerusalem, 2010) and Gesharim (Moscow, 2010) and the Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission (Oxford–New York: Oxford University Press, 2019; as editor-in-chief, with G. Boccaccini, L. Di Tommaso, D. Hamidovic, and M. Stone).

 

In 2010 he won the ERC grant (1.3 million dollars) for the project “Jews and Slavs in the Middle Ages.” Together with Moshe Taube he initiated and headed the international research group “Cultural Archaeology of Jews and Slavs: Medieval and Early Modern Judeo-Slavic Interaction and Cross-Fertilization” held at the Israel Institute of Advanced Studies in 2011. He directed the German-Israeli Foundation project “Judeo-Christian Encounters and the Last Lingua Sacra of Europe” (with Florentina Badalanova Geller, Rainer Kampling, and Moshe Taube; funded by GIF), “Slavonic Pseudepigrapha in the Intercultural Transmission” (funded by ISF), “The Bible in Russian Modernism” (with Roman Timenchik; funded by ISF). Currently Kulik is directing the project “Jews in Eastern Europe: 10th-14th centuries” (funded by ISF) and compiles The Cambridge Apocalyptic Reader (with L. DiTommaso). He has founded and headed the Brill book series StudiaJudaeoslavica.

 

Alexander Kulik has held visiting positions at Harvard University, Moscow State University, St. Petersburg State University, University College London, Stanford University, University of Oxford, Université de Lausanne, Freie Universität Berlin, Università Ca' Foscari Venezia, and National Research University Higher School of Economics, Moscow.

 

Presently he serves as Professor and Chair of the Department of Russian and Slavic Studies and Chair of the Academic Committee of the International Center for University Teaching of Jewish Civilization. Since 2018 he holds Tamara and Savely Grinberg Chair of Russian Studies. He is Member of the International Committee of Slavists.

 

 

קראו פחות
biriukov

ד"ר דימיטרי ביריוקוב

עמית מחקר אורח

קרא עוד
Academic interests:

 Russian philosophy,  Russian modernist literature, Russian symbolism, Byzantium, Palamism,

Humboldtian philosophy of language, Imiaslavie

Selected Publications

“Different Faces of Byzantium: Attitudes to Byzantium Presented in Ivan Kireevsky, Alexey Khomyakov and Their Circle”. Studies in East European Thought (Springer). March, 2022.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11212-021-09449-8

“‘Synergy’, ‘Energy’, ‘Symbol’ in Pavel Florensky and Palamism”. In: Scottish Journal of Theology. Vol. 74, 2021. 147–157.

https://www.cambridge.org/core/journals/scottish-journal-of-theology/article/abs/synergy-energy-and-symbol-in-pavel-florensky-and-palamism/332F1CD67D40E48D1E0416E0E6309BD0

“The Sinuosity of “Byzantism” in Russian Thought of the Middle 19th and Early 20th Centuries. Part 1. Alexander Herzen, Alexei Khomyakov, Ivan Kireevsky, TertyFilippov.”In: Philosophy. Journal of the Higher School of Economics. 6 (1), 2022. P.41-64.(In Russian).

“Reception of Palamism in Alexey Losev’s Imiaslavie Heritage. Part 1: Dating of Losev’s Article ‘Die Onomatodoxie (Russisch „Imiaslavie“)’ and the Question of the Dependence of This Article on Pavel Florensky’s Texts Dedicated to Imiaslavie”. In: Platonic Investigations. Т. 1, no. 14, 2021. 189-202. (In Russian).

“Pushkin as a Name-Glorifier: The Context of this Topic in Vyacheslav Ivanov.” In: Byzantium, Europe, Russia: Social Practices and Mutual Connection of Spiritual Traditions. Conference archive. Tom 1. St Petersburg, 2021. P. 146-152. (In Russian).

“Taxonomies of Beings in the Palamite Literature. Part 2. The Palamite Doctrine in the Context of the Previous Byzantine Tradition and Its Reception in the Russian Religious Thought of the XX Century (The Philosophy of Creativity by Sergei Bulgakov).” In: KonstantinoveListy. Т. 12, no. 2, 2019. P. 69-79. (In Russian).

“The Reception of Palamism in Russian Thought in the Early 20th Century: the Issue of the Philosophical Status of Palamism and Barlaamism, Its Solutions and Context.” In:Science Journalof Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations. Vol. 23, no. 5, 2018. P. 34-47. (In Russian).

קראו פחות
brio

ד"ר ולנטינה בריו

חדר 5616 שני 12:00-13:00
054-726-73-57

קרא עוד
Academic Interests

Russian, Polish, Jewish Literature; Interaction of Literatures and Cultures.

List of Publications

(в обратной хронологической последовательности)

Books

Польские музы на Святой Земле. Армия Андерса: место, время, культура (1942-1945). Иерусалим – Москва: «Мосты культуры» – «Гешарим», 2017, 520 стр.

 

Поэзия и поэтика города. Wilno-ווילנע–Vilnius. Москва: Новое литературное обозрение, 2008, 260 стр.

http://booksonline.com.ua/view.php?book=160983

https://nemaloknig.net/book-41457.html

 

Selected Articles

(in reverse order; Latin transcription follows)

 

Осип Мандельштам в стихах польских поэтов. Literatūra. RusisticaVilnensis, 62(2) 2020, с. 112-128.

https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/20880/20027

 

Мотивы и образы Мицкевича в стихах польских узников ГУЛАГа. Adam Mickiewicz  i Rosjanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 285-296.  https://www.novayapolsha.pl/article/motivy-i-obrazy-mickevicha-v-stikhakh-polskikh-uznikov-gulaga/

 

Ицхак Бройдес. Предания Литовского Иерусалима. Перевод с иврита и комментарии Валентины Брио. Егупец. Альманах 26. Вильнюс-Киев. Киев: Дух и Литера, 2016, с. 33- 43.

 

Поэзия и надежда. Чеслав Милош об уроках ХХ века. Уроки истории. Взгляд из ХХI века. Нижний Новгород, 2016, с. 10-16.

Память и «восстановление прошлого» в творчестве Чеслава Милоша. Зборник матицэсрпскэ за славистику. 89 (Филологический сборник). Нови Сад, 2016, с. 157-164. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_89_2.pdf

 

Легенды и проделки городских памятников. Острова любви БорФеда. Сборник в честь 90-летия Б.Ф.Егорова. СПб, Росток, 2016, с.214-217.

 

Вильно. Улица Немецкая. Семиотика города. Ред.-составитель И.А.Пильщиков. Таллинн: Издательство Таллиннского университета, 2014, с. 118-137.

 

Письмо как историческое свидетельство. Письма Паулины Апеншляк 1946-1947 гг. об Эрец Исраэль Toronto Slavic Quaterly, №. 47, editor Zahar Davydov. University of Toronto, 2014, с. 357-367. http://sites.utoronto.ca/tsq/47/tsq47_brio.pdf

«И голос музы я услышу…». О литературном творчестве Мордехая Цви Мане. Цайтшрифт/Часопис. Ежегодник для исследования еврейской истории, демографии и экономики, литературы, языка, этнографии. Т. 8 (3). Минск – Вильнюс, 2013, с. 113 – 130.

Мотив пансионерки в «Вечернем Альбоме» Марины Цветаевой: преобразование традиции. 1910 – год вступления Марины Цветаевой в литературу. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2012, с. 225-237.

Детство в Вильно. Образ города в "Воспоминаниях" Мстислава Добужинского. Literatura I kultura rosyjska w metropoliiina emigracji. Toruń, wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s.261 - 268.

Четыре жизни Руфи Зерновой. Вступительная статья. Руфь Зернова — четыре жизни. Сборник воспоминаний. М.: Новое литературное обозрение, 2011. c. 10-19.

Берег детства: «Другие берега В.Набокова и «Долина Иссы» Ч.Милоша. Мир детства в русском зарубежье. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2011.

“Alma Mater Vilnensis” Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Vilnius, 2009, p. 131-156 (in Lithuanian). [В кн.: Новое прочтение Вильнюса: история Литвы и мультикультурное наследие города].

 

"Крымские сонеты" Мицкевича. Историко-культурный аспект. Крымско-польский сборник научных работ. Симферополь: Универсум, 2008, с. 119-128. 

Диалог и полилог поэтов в ХХ веке. Dialog sztuk w kulturze Słowianwschodnich.Pod redakcją Jerzego Kapuścika. Kraków: Collegium Columbinum, , 2008. S. 44-51

Между Россией и Европой. Чеслав Милош о Польше, России, Европе.Institut européen Est-Ouest, Université Paris SorbonneParis IV (2008).URL: – http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article117. 2008.

«Мы ходили теми же улицами…». Чеслав Милош о польском еврействе. Jews and Slavs. T. 21. Jews, Poles and Russians. Jewish-Polish and Jewish-Russian contacts. Jerusalem-Gdańsk, 2008.p.173-184.

The space of the Jewish town in Zalman Shneur`s poem “Vilna”. Jewish Space in Central and Eastern Europe.Day-to-Day History. Cambridge Scholar Publ., 2007, p. 251-260.

Filomatiškasis Vilniausko das Czesławo Miłoszokūryboje. – Czesławas Miłoszas is XXI amžiausperspektivos. Moksliniųstraipsniųrinkinys.Kaunas, 2007. P. 136-158. (налитовскомяз.)[ФиломатскийкодВильноЧеславаМилоша].

. «Триумвират поэтов»: Милош, Бродский, Венцлова. Studia Rossica Posnaniensia, t.33, Poznan, Adam Mickiewicz University Press, 2006, s.5-16.

Поэт в эмиграции.«В рассеянии сущие...» Культурологические чтения «Русская эмиграция ХХ века. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006, с. 240-254.

Петербург глазами еврейского поэта: Мордехай-Цви Мане.Jews and Slavs.Vol. 17.Jerusalem, 2006.С. 307-316. .

Учитель и ученик: дар В.А.Жуковского и отклик А.А.Прокоповича-Антонского  Вступительная сттья, публикация и комментарии. Literatūra.RusisticaVilnensis. 2005. Т. 47(2). С. 130-137. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8132/6003

Забытая статья о Сауле Черниховском (Публикация, перевод и комментарии).. TorontoSlavicQuarterly.UniversityofToronto..Nr.14. 2005.http://sites.utoronto.ca/tsq/14/brio14.shtml.

Перепечатано: http://isramir.com . 4.9.2006.

 

«Общий дом наш разрушен» (В.Броневский о евреях). История. Культура. Литература. К 65-летию С.Ю.Дудакова. Иерусалим, 2004, с. 245-250.    

Поэт и город: Вильно, или Тень Мицкевича.Jews and Slavs.Vol. 14. Festschrift Professor Ilya Serman. Иерусалим – Москва, 2004, с. 139-148.

Проблема литературного быта в дневниках Бориса Эйхенбаума. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ в. Сб. науч. трудов. София, 2003, с. 35-42.

Иерусалимские стихи польских поэтов. Новая Польша (Варшава), 2003 № 10.  И на сайте журнала:  http://www.antho.net/jr/9.2001/13.php/.

Polish Literary Newspaper in Jerusalem (W drodze: 1943-1946). Jews and Slavs.Vol. 11. Jerusalem -Gdańsk, 2003, р. 331-346..

Стена Плача в текстах русских паломников и путешественников. Jews and Slavs.Vol. 10.Semiotics of Pilgrimage.Edited by W.Moskovich andS.Schwarzband.Jerusalem, 2003, с. 239-244.

Родинапольскогоромантизма.Sinearte, nihil. Сб. научных трудов в дар проф. МиливоеЙовановичу. Белград-Москва, 2002, с. 58-69.

Под сенью наук. Лицеисты и филоматы. После юбилея. Под ред. Р.Тименчикаи С.Шварцбанда. Иерусалим, 2000. С. 57-70.

Иерусалим в творчестве ЮлиушаСловацкого. Jews and Slavs.Vol.6. Jerusalem in Slavic Culture.Jerusalem-Ljubljana, 1999, с. 441-451.

Еврейский Вильно в образах поэта и художника. Иерусалимский библиофил. Альманах I. Иерусалим, 1999, с. 211-221.

Перепечатано: – Шалом (Чикаго), январь 2001. № 224. с.12-13.

Пушкин о возможности женской литературы. Пушкинский сборник. Иерусалим, 1997, с. 187-200.

"Игра -- изначальная поэзия" в творчестве Антония Погорельского. Cahiers du Monde russe (Paris). Vol. XXXVII(4), Oct.-Dec. 1996, р.397-407.

 

Other Publications

И сказка и быль (предисловие). Зернова Руфь. Сказка для взрослых. М.: Русский импульс, 2020.

Наташины «Дожди».(об Н.Горбаневской).Окна. Еженедельное приложение к газете «Вести» (Тель-Авив), 11.12.2014, с. 26.

Dvi Mordekajo Cvi Manėpadangės.Brasta.Lietuvosžydųistorijosirkultūrosalmanachas.Nr. 2-3, Vilnius, 2012, p. 50-54.(Два дара МордехаяЦви Мане. // Брод. Альманах истории и культуры евреев Литвы; на литовском яз. ).

Свидетель своего времени. Илья Захарович Серман. Лесковиана. Т.4. Документальное наследие Н.С.Лескова: текстология и поэтика. / Сб. науч. трудов. / Сост. и науч. ред. Д.В.Неустроев.  М.: НИП "ВФК", 2011, с.5-8.

Ruf`Zernova. Dictionary of Literary Biography. Vol. 317: Twentieth-Century Rusian Émigré Writers/ Edited by Maria Rubins. ABruccoliClarkLaymanbook (USA), 2005. P.348-354.

«Свет немеркнущей печали» (Над страницами новой книге Григория Кановича «Лики во тьме»). Слово писателя (Тель-Авив), 2004 № 4.

Европейский символизм в ХХ веке (Конференция в Еврейском университете в Иерусалиме)Toronto Slavic Quarterly.№5.2003 – http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/05/brio05.html.

Перепечатано: Декаданс: книжная полка. - http://www.decadence.ru/lib/brio.php

ТАНАХ, евреи и славянский мир. Вестник Еврейского университета в Москве. Москва--Иерусалим,1995 №3(10), с.257-267.

"Погорельский ведь Перовский, не правда ли?" Литература (Еженед. прилож. к газ. "Первое сентября")(Москва), 1994 №41. с.1.

В еврейских городах Испании. – Шалом (Чикаго), 2003 № 258, с. 18-19.

В Еврейском квартале Амстердама (из путевых заметок) Шалом (Чикаго). 2003 № 254, c. 8-9.

 

 

 

List of Publications

 

Books

Polskiemuzyna Sviatoi Zemle. Armiia Andersa: mesto, vremia, kultura (1942-1945). Jerusalem – Moscow: Gesharim Publ., 2017, 520 p.

Poeziia i poetika goroda. Wilno-ווילנע–Vilnius. Moscow: Novoeliteraturnoeobozrenie Publ., 2008, 260 p.

http://booksonline.com.ua/view.php?book=160983

https://nemaloknig.net/book-41457.html

 

Selected Articles (in reverse order)

Osip Mandelstam v stikhakhpol`skikhpoetov.Literatūra.RusisticaVilnensis.Vol. 62(2), 2020, p.112-128.

https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/20880/20027

Motivy i obrazy Mickiewicza v stikhakhpol`skikhuznikov GULAGa.Adam Mickiewicz i Rosjanie. Warszawa: Scholar Publ., 2020, p. 285-296.  https://www.novayapolsha.pl/article/motivy-i-obrazy-mickevicha-v-stikhakh-polskikh-uznikov-gulaga/

Yizhak Broides. Predaniia Litovskogo Ierusalima. Perevod s ivritaikommentarii V.Brio. Egupets. Almanakh 26. Vilnius – Kiev. Sost.MindaugasKvietkauskas, Lara Lempertiene. Kiev: DukhiLitera Publ., 2016, p. 33- 43.

 

Poeziia i nadezhda. Czesław Miłosz o burokakh XX veka.Urokiistorii.Vzgliadiz XXI veka. Nizhny Novgorod, 2016, p. 10-16.

Pamiat` i “vosstanovlenieproshlogo” v tvorchestveCzesławaMiłoszaZbornikmaticesrpskezaslavistiku. 89. Novi Sad, 2016, p. 157-164.

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_89_2.pdf

Legendy i prodelki gorodskikh pamiatnikov.OstrovaliubviBorFeda.Sbornik v chest` 90-letiia B.F.Egorova. Saint-Petersburg: Rostok Publ., 2016, p. 214-217. Wilno: UlicaNemeckaia. Semiotikagoroda.Red.-sostavitel` I.A.Pilshchikov. Tallinn, Tallinn University Publ., 2014, p. 118-137.

Pis`mo kakistoricheskoe svidetel`stvo. Pis`ma Pauliny Apenszlak 1946-1947 g. obEretz Israel.Toronto Slavic Quaterly, editor Zahar Davydov. University of Toronto Publ., 2014 №. 47, p. 357-367. http://sites.utoronto.ca/tsq/47/tsq47_brio.pdf

 “I golosmuzyiauslyshu…”. O literaturnomtvorchestveMordekhaiaTsviManeh. Tsaitshrift. Ezhegodnik dlia issledovaniia evreiskoiistorii, demografiii ekonomiki, literatury, iazyka, etnografii.Т. 8 (3). Minsk – Vilnius, 2013, p. 113-130.

Motiv pansionerki v “Vechernem Al`bome” MarinyTsvetaevoipreobrazovanietradicii.1910 – godvstupleniiaMarinyTsvetaevoi v literaturu. Moscow: Marina Tsvetaeva Museum`s Publ., 2012, p.225-237.

Detstvo v Wilno. Obrazgoroda v “Vospominaniiakh“ MstislavaDobuzhinskogo. Literatura i kultura rosyjska w metropoliiina emigracji. Toruń: Adam Marszałek Publ., 2011, p.261 - 268.

ChetyrezhizniRufiZernovoi. (Vstupitel`naiastatia). Ruf` Zernova – chetyrezhizni. Sbornik vospominanii. Moscow: Novoeliteraturnoeobozrenie Publ., 2011. p 10-19.

Beregdetstva.“Drugieberega” V.Nabokovai “DolinaIssy” Cz.Miłosza.Mir detstva v russkomzarubezh`e. Moscow: Marina Tsvetaeva Museum`s Publ., 2011, p. 212-219.

“Alma Mater Vilnensis” Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Vilnius, 2009, pp. 131-156 [New insight on Vilnius historic tales and multicultural city heritage] (in Lithuanian).

“Krymskiesonety” Mickiewicza.Istoriko-kulturnyi aspect.Krymsko-pol`skiisborniknauchnykhrabot. Simferopol: Universum Publ. 2008, p. 119-128. 

Dialog i polilog poetov v XX veke.  Dialog sztuk w kulturze Słowianwschodnich. Pod redakcją Jerzego Kapuścika. Kraków: Collegium Columbinum Publ., 2008, p. 44-51

Mezhdu Rossiei i Evropoi. Czesław Miłosz o Pol`she, Rossii, Evrope. Institut européen Est-Ouest, Université Paris Sorbonne – Paris IV, 2008.URL: – http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article117. 2008.

“My khodilitemizheulicami…”.Czesław Miłosz o pol`skom evreistve. Jews and Slavs. T. 21. Jews, Poles and Russians.Jewish-Polish and Jewish-Russian contacts.Edyted by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak.Jerusalem-Gdańsk, 2008.p.173-184.

The space of the Jewish town in ZalmanShneur`s poem “Vilna”. Jewish Space in Central and Eastern Europe.Day-to-Day History. Cambridge Scholar Publ., 2007, p. 251-260.

FilomatiškasisVilniauskodasCzesławoMiłoszokūryboje.– CzesławasMiłoszasiš XXI amžiausperspektivos.Moksliniųstraipsniųrinkinys. Kaunas: Vytautas Magnus University Publ.,, 2007, p. 136-158. [Filomatic code of Wilno of CzesławMiłosz] (in Lithuanian).

“Triumvirat poetov”.Miłosz, Brodskii, Venclova..StudiaRossicaPosnaniensia, vol. XXXIII, Poznań: Adam Mickiewicz University Press,2006, s.5-16.

Poet v emigracii.“V rasseianiisushchie…”.Kulturologicheskiechteniia “Russkaiaemigracyia XX veka”. Moscow: Marina Tsvetaeva Museum`s Publ..2006, p.240-254.

Peterburg glazami evreiskogo poeta. Mordekhai Tsvi Maneh. Jews and Slavs.Vol. 17. The Russian Word in the Land of Israel, the Jewish Word in Russia. Edited by Vladimir Khazan and Wolf Moskovich.Jerusalem, 2006, p.307-316. .

Uchitel` iuchenik: darW.ZhukovskogoiotklikA.Prokopovicha-Antonskogo..Literatūra. Rusistica Vilnensis, 2005. Т. 47(2), p. 130-137.   https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8132/6003

Zabytaiastatia o SauleChernikhovskom.Toronto Slavic Quarterly.editor Zahar Davydov, University of Toronto Publ., 2005 №214.

http://sites.utoronto.ca/tsq/14/brio14.shtml Перепечатано: http://isramir.com . 4.9.2006.

 “Obshchiidomnashrazrushen…” (W.Broniewskiiievrei). Istoriia. Kultura. Literatura. K 65-letiiu S.Iu.Dudakova. Jerusalem, 2004, с. 245-250.

Poet i gorod.Wilnoili Ten` Mickiewicza. Jews and Slavs. Vol. 14. Festschrift Professor Ilya Serman. Jerusalem – Moscow, 2004, p 139-148.

Problema literaturnogo byta v dnevnikakh Borisa Eikhenbauma. Problemy, imena ishkoly v russkom literaturovedenii XX veka. Sbornik nauchnykh trudov. Sofia: Fakel Publ., 2003, p. 35-42.

Polish Literary Newspaper in Jerusalem (W drodze: 1943-1946). Jews and Slavs. Vol. 11. Jewish-Polish and Polish-Russian Contacts. Edited by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak. Jerusalem – Gdańsk, 2003, p.331-346.

 

Ierusalimskie stikhi pol`skikh poetov. Novaia Polsha (Warszawa). 2003 № 10, p.28-40..

https://www.novayapolsha.pl/publications

Stena Placha v tekstakh russkikh palomnikov i puteshestvennikov. Jews and Slavs. Vol. 10. Semiotics of Pilgrimage. Edited by Wolf Moskovich and Samuel Schwarzband. Jerusalem, 2003, p.239-244.

Rodina pol`skogo romantizma. Sine arte, nihil.Sbornik nauchnykh trudov v dar prof. Milivoe Jovanovichu. Belgrade – Moscow, 2002, 58-69.

Pod sen`iunauk. Liceisty i Filomaty. Posle iubileia. Pod red. RomanaTimenchika i Samuel Shwarcbanda. Jerusalem, 2000, p.57-70.

Ierusalim v tvorchestve Juliusza Słowackogo. Jews and Slavs. Vol.6. Jerusalem in Slavic Culture. Edited by Wolf Moskovich, Oto Luthar and Samuel Shwarcband. Jerusalem-Ljubljana, 1999, p.441-451.

EvreiskiiVilno v obrazakh poeta I khudozhnika (Zalman Shneur i Hermann Struck). Ierusalimskii bibliofil. Almanakh 1.Jerusalem, 1999, p.211-221.

Pushkin o vozmozhnosti zhenskoi literatury. Pushkinskii sbornik. Jerusalem: Praedicta Publ., 1997, p.187-200.

“Igra – iznachal`naiapoeziia” v tvorchestve Antoniia Pogorel`skogo.  Cahiers du Monde russe(Paris). Vol. XXXVII(4), Oct.-Dec. 1996, p.397-407.

 

Other Publications

I skazkaibyl` (predislovie). Zernova, Ruf`.Skazkadliavzroslykh. Moscow: Russkiiimpuls Publ., 2020, p. 5-7.

Natashiny “Dozhdi”. Okna (Literaturnoeprilozhenie k gazete “Vesti”. 11.12.2014, с. 26. [Natalia Gorbanevskaia].

Dvi Mordekajo Cvi Manėpadangės. Brasta. Lietuvosžydų istorijosirkultūros almanachas. Nr. 2-3, Vilnius, 2012, p. 50-54. [Two talents of MordekhaiTsviManeh] (in Lithuanian).

Svidetel` svoegovremeni. Ilya Zakharovich Serman. Leskoviana.Sbornik nauchnykh trudov.Vol. 4.Sost.inauchnyi red. D.V.Neustroev. Moscow, 2011, с.5-8.

Ruf`Zernova. – Dictionary of Literary Biography. Vol. 317: Twentieth-Century Russian Émigré Writers. Edited by Maria Rubins. A Bruccoli Clark Layman book Publ.(USA), 2005, p.348-354.

“Svetnemerknushchei pechali” (GrigoriiKanovich).Slovo pisatelia.2004 № 4, p.96-97.

Evropeiskii simvolizm v XX veke [International Conference in the Hebrew Universuty of Jerusalem].Toronto Slavic Quarterly.№5. 2003 – http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/05/brio05.html. Reprinted: Dekadans: knizhnaia polkahttp://www.decadence.ru/lib/brio.php.

TANAKH, evreiislavianskiimir.VestnikEvreiskogoUniversiteta v Moskwe. Moscow – Jerusalem, 1995 №3(10), p.257-267.

“Pogorel`skiived` Perovskii, ne pravda li?..” / Literatura (Moscow) 1994 №41. p.1.

V evreiskikh gorodakh Ispanii.Shalom (Chicago), 2003 № 254, p. 18-19. 

V evreiskom kvartale Amsterdama.Shalom (Chicago), 2003 № 254, p. 8-9. 

 

קראו פחות
VK

ד"ר ולדימיר חזן

חדר 5605 חמישי 12:00-14:00
02-5883820


קרא עוד

Academic interests: History of the Russian Literature of the XXth century; Russian-Jewish cultural contacts and interaction; Russian literature of the XX century in exile

Selective list of key publications

Books

 

 

Osip Dymov. I Remembered and Wanted to Relate...: From the Memoir and Epistolary Heritage: In two volumes, vol. 1: This Is What I Remember / Transl. from Yiddish by M. Lemster; Ed. with a preface and commentaries by V. Khazan. 714 p. vol. 2: Friends and Fellow Artists Compilation and commentaries by V. Khazan. The Hebrew University of Jerusalem; Center of Slavic Languages and Literatures,2011. 566 p. (in Russian) - resume

Michail Zetlin (Amari), Zel'noe chuvstvo. Sobranie stikhotvorenii. Preface, preparation of the text, compilation and commentaries by V. Khazan (Moscow, Vodolei, 2011) (in Russian) 

A.Z. Steinberg. Literary Archipelago. Introduction, preparation of the text, compilation, and commentaries by N. Portnova and V. Khazan (Moscow 2009), 401 pp. (in Russian) - content

Pinchas Rutenberg: From terrorist to Zionist. In two volumes (Jerusalem-Moscow 2008), 976 pp. (in Russian)

The Odyssey of Captain Boevsky: A Russian Sailor in the Holy Land (Moscow 2007), 422 pp. (in Russian) - content

Petersburg in the Poetry of Russian Emigration (the first and second waves)Introduction, preparation of the text, and commentaries by R. Timenchik and V. Khazan (St.-Petersburg 2006), 847 pp. (in Russian)

Semjon Lutskii. Collected WritingsPreparation of the text, compilation, introduction, and commentaries by V. Khazan (Stanford 2002; Stanford Slavic Studies, vol. 23), 434 pp. (in Russian)

Problems of Russian-Jewish Literary Dialogue of the XXth Century (Jerusalem-Moscow 2001), 431 pp. (in Russian) - content

A.V. Azarkh-Granovskaia. Memoirs. With a preface by V. Khazan; Commentaries by V. Khazan and G. Kazovsky (Jerusalem-Moscow 2001), 197 pp. (in Russian)

Dovid Knout: The Fate and Creative Work (Lyon 2000), 209 pp. (in Russian) - content

Manuscripts Don’t Burn: From History of the Russian Literature of the XXth Century: In two volumes. Compilation by A. Dolgov, A. Katsev, and V. Khazan (Bishkek 1999), 760 pp. (in Russian)

Dovid Knout. Collected Writings: In two volumesCompilation and commentaries by V. Khazan (Jerusalem 1997-1998), 1100 pp. (in Russian)

On the History of Russian Poetry of the Silver Age. Vol. 1 (Grozny 1992), 120 pp. (in Russian)

O. Mandelshtam and A. Akhmatova: Outlines of Dialogue (Grozny 1992), 277 pp. (in Russian)

O. Mandelshtam. “Sokhrani Moiu Rech’...”: Collected Poems. Compilation and preface by V. Khazan (Grozny 1991), 486 pp. (in Russian)

The Theme of Death in Lyric Cycles of the Russian Poets of the XXth Century (S. Esenin, M. Tsvetaeva, A. Akhmatova) (Grozny 1990), 171 pp. (in Russian)

Psychological and Pedagogical Bases of Teaching Literature in School (Moscow 1988), 255 pp. (co-authorship with prof. V. Kan-Kalik) (in Russian)

Problems of S. Esenin’s Poetics (Moscow-Grozny 1988), 185 pp. (in Russian)

 

Editing

Jews and Slavs, vol. 17: The Russian Word in the Land of Israel, the Jewish Word in Russia (Jerusalem 2006), 370 pp. (editor-in-chief).

“Palestine/Israel in Russian Culture: Literary Topos and Cultural Area,” New Literary Observation (Moscow), N 73 (2005) (compiler and editor)

The Russian Emigration: Literature. History. Chronicle of Films (Jerusalem-Tallinn 2004), 420 pp. (editor-in-chief)

Jews and Slavs, vol. 14: Festschrift Professor Ilya Serman (Moscow-Jerusalem 2000), 338 pp. (member of the editorial board)

Russian Jews – Immigrants in France (Moscow-Paris-Jerusalem 2000), 416 pp. (member of the editorial board)

Between the East and West. Jews in Russian and European Culture (Tallinn 2000), 294 pp. (member of the editorial board)

Problems of Eternal Values in the Russian Culture and Literature of the XXth Century (Grozny 1991), 314 pp. (editor-in-chief)

Common to All Mankind and Eternal Values in Literature of the XXth Century (Grozny 1989), 214 pp. (editor-in-chief)

Eternal Themes and Images in the Soviet Literature (Grozny 1989), 149 pp. (editor-in-chief)

The Reader and Modern Literary Process (Grozny 1989), 288 pp. (editor-in-chief)

Soviet Literature and the Caucasus (Grozny 1987), 103 pp. (editor-in-chief)

 

Publication of Archive Papers

"Vy... zanimaete v moem panteone odno iz glavenstvuiushchikh mest": Pis'ma Iu. P. Trubetskogo I. A. i B. N. Buninym (1948-1961), in: I. A. Bunin, Novye materialy (Moscow: Russkii Rut'), v. II, pp. 225-266 (content).

“‘Seven Years’: History of the Edition (Correspondence between V.S. Varshavsky and R.N. Greenberg),” The New Review (New York) (2010 n 258), pp. 177-224 (in Russian)

“‘We Serve neither the Parties, nor the States, but to Man’,” Toronto Slavic Quarterly (University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies (<2009> n 34)http://www.utoronto.ca/tsq/29/hazan29.shtml (in Russian)

“Two Plots on the Topic of the ‘Russian Literature of the Silver Age’,” L’âge d’argent dans la culture russe (Lyon 2007; Modernités russes, 7), pp. 176-200 (in Russian)

“Sketches for the Portrait of Pinchas Rutenberg (Based on Israeli Archival Sources),” The Archive of a Jewish History. Vol. 3 (Moscow 2006), pp. 314-33 (in Russian)

“The Past is Going Before My Eyes [O. Dymov’s Memoirs],” Paralleli [Parallels] (Moscow), N 6/7 (2005), pp. 186-247 (in Russian)

“The Russian Sailor in the Holy Land (New Details for A. Boevsky’s Biography),” Documental Heritage for the History of the Russian Culture in the Archives of Our Country and Abroad (Moscow 2005), pp. 89-108 (in Russian)

“On the History of Russian-Jewish Relationships: The Letters of Russian Writers to L.B. Jaffe,” The Archive of a Jewish History. Vol. 2 (Moscow 2005), pp. 407-40 (co-authorship with prof. B. Horowitz, Tulane Univ.USA) (in Russian)

“‘I Placed My Faith in Russia’: Letters of Ya. A. Bromberg to A. Z. Steinberg,” The Archive of a Jewish History (Moscow 2004), pp. 320-76 (in Russian)

“From the Correspondence between V. A. Zalkind and B. Yu. and A. N. Pregel,” Bulletin of the Hebrew University, N 9(27) (2004), pp. 367-84 (in Russian)

Jacov Weinshal, “Memoirs,” Diaspora: New Materials. IV (Paris; St-Petersburg 2002), pp. 7-71 (in Russian)

 

Articles in Scholarly Editions

“‘He Was a Poet not Only His Poems, but in His Life’: Materials for the Portrait of Michail Zetlin,” Around of the Editorial Archives of “The Modern Notes” (Paris, 1920-1940) (Moscow 2010), pp. 66-103 (in Russian) - content 1 - content 2

“Around of Alexander Ginger and Dovid Knut (Three Notes of the Russian Émigré Poetry),” Vademecum: Festschrift to Honor of Lazar Fleishman (Moscow 2010), pp. 530-59 (in Russian)

Petersburg in the Poetry of the Russian Emigration,” Preserving Petersburg: History, Memory, Nostalgia / Ed. by H. Goscilo and S. M. Norris (Indiana University Press 2008), pp. 115-41 (in English)

“He Rescued All the Cultural and Human Valuable Things (Maxim Gorky and Pinchas Rutenberg),” Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of Tomas Venclova / Ed. by R. Bird, L. Fleishman and F. Poljakov (Frankfurt am Main 2008), pp. 300-24 (in Russian)

“Sobol’, Andrei <Biography>,” The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe / Ed.-in-chief G.D. Hundert, vol 2 (Yale University Press 2008), pp. 1767-68 (in English)

“Tele-Radio Authority in Literature: Notes on the Topic,” Russian Literature (Amsterdam), LXII (2007) n II, pp. 175-206 (in Russian)

“The Materials for Osip Dymov’s Biography,” The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin / Ed. D. M. Bethea <et al.>, part 2 (Stanford 2007; Stanford Slavic Studies, vol 34) pp. 420-42 (in Russian)

“Andrei Sobol’ in Odessa” Moria (Odessa) (2007, n. 8), pp. 145-78 (in Russian)

“Pinchas Rutenberg, Odessa 1919” Moria (Odessa) (2007, n 7), pp. 120-45 (in Russian)

Whether Was Everything in a Reality? (Commentary for the One of Literary-Biographical Mystification)” A Century’s Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes (Stanford 2006), p. 464-89 (in Russian)

“Between Russia and Palestine (Materials on P. Rutenberg’s Biography from his Israeli Archive” Jews and Slavs, vol. 17: The Russian Word in the Land of Israel, the Jewish Word in Russia. (Jerusalem 2006), pp. 55-77 (in Russian)

“On the One Probably Polemics, or Berlin Impulses of Jabotinsky’s Novel ‘Samson Nazorei’” Russian Berlin (Moscow 2006), pp. 239-62 (in Russian)

“A Jewish Accent of the Euroasia Movement” Quadrivium: Festschrift on Honor of Prof. W. Moskovich (Jerusalem 2006), pp. 339-46 (in Russian)

The Jewish Pattern of Andrey Sobol in the Mirror of the Russian Revolution (Materials for the Writer’s Biography” The World Crisis of 1914-1920 and the Fate of the East European Jewry(Moscow 2005), pp. 342-68 (in Russian)

“Two Fragments on the Topic ‘Zionism and Literature’” New Literary Observation (Moscow), N 73 (2005), pp. 100-08 (in Russian)

“On Some Metaphors of Fear in the Russian Émigré Literature” Semiotics of Fear (Paris-Moscow 2005), pp. 280-308 (in Russian)

“On the V. Chernov’s Palestine Visit” History and Culture of Russian and East European Jewry: New Sources, New Approaches (Moscow 2004), pp. 324-32 (in Russian)

“Some Observations on the Early Years of Émigré Poetry” The Russian Emigration: Literature. History. Chronicle of Films (Jerusalem-Tallinn 2004), pp. 158-75 (in Russian)

“On the Notes of Semantic Poetics of Radio and Telegraph in Poetry of the XX th Century” Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 53 (2004), pp. 43-71 (in Russian)

“Some B. Pastersnak’s Allusions in the Russian Émigré Literature (Preliminary Notices)” A Literary Text As a Literary Text (Bydgoszcz 2004), pp. 167-85 (in Russian)

"Two Plots about Clothes and Shoes in Russian Émigré Literature" Slavic Almanac (The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies) (2004, vol. 10, n 1), pp. 41-62 (in Russian)

“A Small Writer of the ‘Unnoticed Generation’” A Second Prose (Tallinn 2004), pp. 216-45 (in Russian)

“Two H. Wells’ Plots in the Writings of the Russian and Jewish Literature” Jews and Slavs, vol. 14: Festschrift Professor Ilya Serman (Moscow-Jerusalem 2004), pp. 267-72 (in Russian)

“Some Notices on the Margins of the Research Studies of the Russian Literature in Emigration” Canadian-American Slavic Studies (2003, Spring-Summer, vol. 37, n 1-2), pp. 133-40 (in Russian)

“From the Notes on the Russian-Jewish Literary Dialogue” Jews and Slavs, vol. 11: Jewish-Polish and Jewish-Russian Contacts (Jerusalem-Gdansk 2003), pp. 299-302 (in Russian)

“Some Notes about M. Tsvetaeva’s Influence on the Émigré Poetry” Marina Tsvetaeva: Epoch. Culture. Fate (Moscow 2003), pp. 154-67 (in Russian)

“On Some Qualities of Émigré Topos” Humanitaro zinatnu vestnesis (Daugavpils), 2003, vol. 3, pp. 37-49 (in Russian)

“‘My Atlantics is Russia’ (On Some Features of a ‘Sea Myth’ in the Russian Émigré Poetry” From the Other Shore (Toronto), 2002, vol. 2, pp. 1-20 (in Russian)

“Isaak Babel: Jewish and Non-Jewish Intertextuality” Sine arte, nihil (Beograd-Moscow 2002), pp. 170-77 (in English) - Remarques(http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002/hazan3.html)

“On the ‘Jewish Accent’ of Russian Writers (Some Notes)” Jews and Slavs, vol. 9: Festschrift to Honor Professor Jacob Allerhand (Jerusalem-Vienna 2001), pp. 338-55 (in Russian)

“‘Changing Illness into Poems.’ Three Remarks about the Motives of Illness and Death in the Poetry of Russian Émigré Authors,” Studia litteraria Polono-Slavica, vol. 6 (Warszawa 2001), pp. 295-306 (in Russian)

“The Special Jewish-Russian Air...’ Some Notes of Russian-Jewish Literary Links” Between the East and West. Jews in Russian and European Culture (Tallinn 2000), pp. 80-113 (in Russian)

“Two Episodes from the Russian Masonic History in Paris” Russian Jews – Immigrants in France (Moscow-Jerusalem-Paris 2000), pp. 307-77 (in Russian)

“On M. Talov’s Collection of Poems ‘Life and Hungry’ (Paris, 1920)” The Russian Poetry: 1920 (Daugavpils 2000), pp. 87-97 (in Russian)

“‘Le monde par mon soufflé vit’ (Contribution la biographie d’Ariane Skriabine)” Slavica occitania (Toulouse) (2000, n 10), pp. 195-207 (in French)

קראו פחות
MT

פרופ' משה טאובה

חדר 6613 שלישי 13:00-14:00
02-5883835


קרא עוד

 

Academic Degrees

B.A (1973), The Hebrew University of Jerusalem

M.A (1975), The Hebrew University of Jerusalem

PhD (1979), The Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV)

 

Academic interests

 

Old Church Slavonic and Old Russian language and literature

Translations from Hebrew in Medieval Russia

Yiddish Syntax

Influence of Slavic on Yiddish grammar

Beginnings of Modern Yiddish

Contemporary Yiddish

 

Academic Publications

"On the Penetration of the Perfect into the Russian Narrative System" Russian Linguistics (1980) 5: 121-131.

"Participe et Gérondif en Vieux Russe" Folia Linguistica Historica (1981)2/1: 125-132.

"Le Parfait Participial en Yiddish' Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (1982) 77: 331-340.

"Langues-être, Langues-avoir et le Yiddish' Orbis (1984) 33/1-2 [1989], 222-235.

with M. Altbauer, "The Slavonic Book of Esther: When, Where and from What Language Was it Translated" Harvard Ukrainian Studies (1984) 8/3: 19-35. click to view

"Le Développement d'un Auxiliaire Modal en Yiddish: lozn 'laisser'" in J. Fisiak (ed.) Papers from the 6th International Conference on Historical Linguistics [=Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV, Current Issues in Linguistic Theory, (1985) vol. 34]: 499-514.

"On Two Related Slavic Translations of the Song of Songs" Slavica Hierosolymitana (1985) 7: 203-210.

"Old Russian блискъ 'pavement'?" Die Welt der Slaven (1986) 31/1" 1-4.

"The Development of Aspectual Auxiliaries in Yiddish" Word (1987) 38/1: 13-25.

"Solomon's Chalice, the Latin Scriptures and the Bogomils" Slovo (1987) 37: 161-169.

with H. Olmsted, "Повесть о Есфири : The Ostroh Bible and Maksim Grek's Translation of the Book of Esther" Harvard Ukrainian Studies (1987) 11: 100-117. click to view

with H.G.Lunt, "Early East-Slavic Translations from Hebrew?" Russian Linguistics (1988) 12: 147-187. click to view

"An Early 12th Century Kievan Fragment of the Беседа Трех Святителей" Harvard Ukrainian Studies (1988-89) 12-13: 346-359. click to view

"О Генезисе одного рассказа в составе Еллинского Летописца второй редакции (о Взятии Иерусалима Титом)" in W. Moskovich et alii (eds.) Russian Literature and History: in Honour of Professor I. Serman (Jerusalem, 1989), pp. 146-151.

"Une Source Inconnue de la Chronographie Russe: le 'Dialogue de Timothée et Aquila'" Revue des Études Slaves (1991) 63/1: 113-122.

"On some unidentified and misidentified sources of the Academy Chronograph" in: Russian Philology and Literature Presented to Prof. Victor D. Levin on his 75th birthday, eds. W. Moskovich et al., (Jerusalem, The Center for the Study of Slavic Languages, Hebrew University, 1992), pp. 365-375.

"Slavic-Hebrew Concordantial Glossary to the five Biblical Scrolls" in: M. Altbauer, The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1992), pp. 249-421.

"On the Slavic life of Moses and its Hebrew sources" in: Jews and Slavs I, eds. W. Moskovich et al., (Jerusalem-St. Petersburg: Nauka, 1993), pp. 84-119.

with Y. Mazor, "A Hassidic ritual dance: the Mitsve-Tants in Jerusalemite weddings" in: Studies in Jewish Oral Tradition: An Interdisciplinary Approach (Yuval 6), eds. I. Adler, F. Alvarez-Pereyre, E. Serrousi and L. Shalem, (Jerusalem: Jewish Music Research Centre, 1994), pp. 164-224.

"On factivity, emotivity and choice of conjunction in Yiddish" Studies in Language (1994) 18(1): 113-125.

with H.G. Lunt, 'The Slavonic Book of Esther: Translation from the Hebrew or evidence for a lost Greek text?" Harvard Theological Review(1994) 87(3): 347-362. click to view

"The "Poem on the Soul" in the Laodicean Epistle and the literature of the Judaizers" Harvard Ukrainian Studies (1995) 19: 563-577. click to view

"The Kievan Jew Zacharia and the astronomical works of the Judaizers" in: Jews and Slavs (1995), eds. W. Moskovich et al., pp. 168-198.

"תבנית הד ביידיש, מסורות ט-י-יא (Echo-construction in Yiddish)" Massorot 9-10-11 (1995): 397-421.

"Послесловие к Логическим Терминам Маимонида и Ересь Жидовствующих" In: In Memoriam: Pamjati Ja. S. Lur'e, eds. N.M.Botvinnik and E.I.Vaneeva (St. Peterburg: Feniks, 1997), pp. 239-246.

"The spiritual circle in the "Secret of Secrets" and the "Poem on the Soul"" Harvard Ukrainian Studies, 18(3/4) December 1994 [1998]: 342-355. click to view

with H.G. Lunt, The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation (Cambridge, MA: Harvard Series in Ukrainian Studies, 1998), 311 pp. To see review by C.M. MacRobert click hereTo see review by R. Mathiesen click here.

"Подлинный и вымшленный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века" in: Jews and Slavs, vol. 7, eds. W. Moskovich et al., (Jerusalem: The Center for the Study of Slavic Languages and Literatures, Hebrew University, 2000), pp. 41-47.

"The Vilnius 262 Psalter: A Jewish Translation?" in W. Moskovich et alii (eds.) Jews And Slavs 14 (2004): 36-45.

"The Book of Job in Vilnius 262" in: W. Moskovich et alii (eds.) Jews and Slavs 15 (Jerusalem -Sofia, 2005): 281-296.

"The 15th c. Ruthenian translations from Hebrew and the Heresy of the Judaizers: Is there a connection?" in: V.V. Ivanov et alii (eds.), Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages (Moscow: OGI, [= UCLA Slavic Studies IV], 2005), 185-208. click to view

"Which Hebrew Text of Algazel’s Intentions served for the Translation of the Slavic Logika?" in: M. Taube, R. Timenchik, S. Schwarzband (eds.), Quadrivium: Festschrift in Honour of Professor Wolf Moskovich  (Jerusalem, 2006): 47-52. click to view

"How imperfect can a Cleft Sentence be? Focusing dos- and es-Sentences in Yiddish" in T. Bar and E. Cohen (eds.), Studies in Semitic and General Linguistics in Honour of Gideon Goldenberg(Münster, 2007): 345-377 [=AOAT 334] click to view

"The «Praise of the Virtuous Woman» from Hilandar" in Mihajlević et alii (eds.) Slovo 56-57 (Festschrift for Anica Nazor), Zagreb 2008, 545-558. click to view (pre-print version)

"A Long(-Forgotten) passive construction in Old Rusian" Harvard Ukrainian Studies 28 (2006, appeared 2009), 287-305. click to view 

In Press:

The Logika of the Muscovite Judaizers : a 15th Century Ruthenian Translation from Hebrew. Text edited with apparatus, commentary, translation and word-index, Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities

"Kemoy-subordinatsye in yidish: narative az-zatsn" to appear in C. Rosenzweig et alii (eds.) Festschrift for Khave Turniansky. click to view (pre-print version)

"Verbal Hendiadys in Yiddish" to appear in N. Jacobs, J. van der Auwera, T. Shannon et alii (eds.) Yiddish and Typology. click to view (pre-print version)

קראו פחות
tolstoya 2021

פרופ' הלנה טולסטוי

פרופסור חבר
חדר 5612
02-5883817

קרא עוד
Academic Degrees

BA (Moscow State Institute of Foreign Languages)

MA (Tel-Aviv University), 1978

PhD-summa cum laude (Hebrew University of Jerusalem), 1982 

 

Academic interests

Russian literature of the first third of the 20th century

Russian Realism

Leo Tolstoy

 

List of publications

 

Books 

1. Poetika razdrazhenija. Chekhov v konce 80 – nachale 90-h godov. (“The Poetics of Irritation. Chehov in Late 1880ies – Early 1890ies”.) Moscow, 1994, Radix. 400 pp.

2. Poetika razdrazhenija. (“The Poetics of Irritation”). 2nd Edition. Moscow, 2002, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet (Russian State University for Humanities), 370 pp. Revised, with the addition of a new chapter. 6 Chapters.

3. Mir Posle Kontsa. Raboty po russkoj literature XX veka (“The World after Apocalypse. Studies in 20 Century Russian Literature”). Moscow, 2002, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet (Russian State University for Humanities), 510 pp.

4. Degot’ ili Med. Aleksej Tolstoy kak neizvestnyj pisatel’. 1917-1923 (“Tar or Honey”. Alexej Tolstoy as an unknown writer. 1917-1923). Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet (RussianState University for Humanities), 2006, 700 pp.

 

Some Articles

1. “Who’s Buratino? On Marionettes in Russian Prose of the 1920-1930-ies”, in English, in: Marionette Theatre of the Symbolist Era. Edited by Keith Tribble. The Edwin Mellen Press. Lewiston–Queenston–Lampeter, NY, 2002.

2. “Filo- i Antisemitism Alekseja Tolstogo”. Jews and Slavs. Vol. 11. Edited by Wolf Moskovich and Irena Fijalkowska-Janiak. Jerusalem-Gdansk, 2003. Also in: Vestnik Evreiskogo universiteta v Moskve. No. 9 (27). 2004.

3. “Plot’ kak tajnopis’ duxa: Psihoanaliz Akima Volynskogo”. (The Flesh as the Secret Code of the Spirit: A Psychoanalysis of Akim Volynsky). Jews and Slavs. Vol. 14. Edited by W. Moskovich, S. Schwarzband… Festschrift  Professor Ilya Serman. Jerusalem-Moscow, 2004.

4. “Rim” kak fiziologicheskij ocherk”. Gogol i Italija. (Papers of The International Conference “Nikolaj Gogol: Uno scrittore tra Russia e Italia”. Rome, 2002). RGGU, 2004.

5. “K semantike chernyh priamougol’nyh figur” (Towards the Semantics of Black Rectangular Figures). Jews and Slavs. Vol. 15. To Honor Savelij Dudakov. Edited by S. Schwarzband et al. Jerusalem, 2004.

6. “Moi derzkij doch’, zachem ty nedovolen?” (My Insolent Daughter, Why Art Thou Displeased?): Russian-Israeli Women Writers. Solnechnoe Spletenie, An international literary and philological journal. Moscow-Jerusalem. No. 7(26). 2004/5765. www.plexus.org.il

7. ”Doch’ kolduna, zakoldovannyi korolevich i vse-vse-vse. Tolstoy i Gumilev”. (The Wizard’s Daughter, The Enchanted Prince and Their Friends: Tolstoy and Gumilev). Solnechnoe Spletenie. Moscow-Jerusalem. No. 8(27). 2004/5765. P.26-47.

8. Alexei Tolstoy i Andrei Belyi.  Russian Literature (Amsterdam). LVIII-I/II – 1July-15 August 2005. P. 301-316. 

9. Iz kommentariev k “Zolotomu kliuchiku”. (From the Commentaries to “The Golden Key” by A. Tolstoy.) Problemy tekstologii. (Problems of Textology). A collection of scholarly articles.  Moscow, RGGU. 2006. 15 pp. 

10. Nadezhda Bromley: Metamorpfozy avangardistki. (Nadezda Bromley: an Avant-gardist’s Metamorphoses.) Kharms – avangard. (Materials of the conference “Avant-Garde in Action and in Decline.Belgrade, 2005). Belgrade, 2006.

11. Liubov’ Shaporina v rabote nad operoi “Dekabristy. (Lubov’ Shaporina in the Work on the Opera “The Decembrists”). Dekabristy. Aktual’nye problemy I novye podhody. (The Decembrists. New Problems, Modern Approaches). Edited, compiled by: Olga Kijanskaja et al. Мoscow, RGGU, 2008.

12. Rukopisnaia Gazeta Pervoy Studii MHT kak istochnik po istorii evreyskogo teatra v Rossii. (The Manuscript Newspaper of Art Theater’s First Studio as a Source on Jewish Theater in Russia.) The Gabrieliade. A Festschrift to mark Gabriel Superfin’s 65th Birthday. Ed. by Georgiy Levinton and Nikita Okhotin. Ruthenia. 2008. www.ruthenia.ru/document/545574.html Also in: Mnemozina. Materialy iz istorii russkogo teatra XX veka. Ed. By V. V. Ivanov. Moscow, 2009.

13. “Odna, v plasche vesennej mgly”. K tekstu Sofii Dymshitz v russkoj literature. (“Alone, Cloaked in Spring Dusk”: Towards the Text of Sofia Dymshitz in Russian Literarure) Novoe Literaturnoe Obozrenie, Moscow. No. 91, 2008. 60 pp.

14. “Ja poiu I ja nich’ja”: Sofia Dymshitz i Russkaja Literatura. (“I am Singing, I am Nobody’s”: Sofia Dymshitz and Russian Literature.) Toronto Slavic Quarterly. No. 24. 2008. 80 pp.

15. “V sero-burom Berline”: pis’mo Andreja Belogo A. N. Tolstomu. (“In grey-brown Berlin”: Bely’s Letter to Aleksej Tolstoy. Andrey Bely j v meniaiuschemsia mire. (Andrej Bely in  the Changing World).M. RGGU. 2008.

16. K istorii otechesrvennoj nanotekhniki. Il’ia Junitsyn –Prototip Leskovskogo Levshi. (To the History of Russian Nanotechnics. Il’ia Junitsyn – the Prototype of Leskov’s Lefty.) Russkaja pochta (The Russian Post). Belgrade. №1. 2008.

 17. Teatral’nyj roman Nadezhdy Bromley. (Nadezhda Bromley’s Theatrical Novel). Bulgakovskij sbornik. Tallinn. 2008. P. 262-284.

18. Eksperimental’nye priemy v “Voine i mire” (Experimental Devices in “War and Peace”). Leo Tolstoy and World Literature. Materials of the VIIth International Conference. Iasnaia Poliana. 2007.  Ed. by Galina Alekseeva. Iasnaia Poliana, 2008.

19. “Prevoskhodnye veschi”: Vokrug “Detstva Nikity”. (“Excellent Things”: Around “Nikita’s Childhood”). Toronto Slavic Quarterly No. 28. 2009.

20. “Alioshka” and “Annushka”: K istorii literaturnyh otnosheniy Alekseya Tolstogo i Anny  Akhmatovoy. (“Alioshka” and “Annushka”: Towards a History of Literary Relations of Alexey Tolstoy and Anna Akhmatova). Toronto Slavic Quarterly. No.31, 2010.

21. Zvukovye struktury u Tolstogo. (Sound Patterns in Leo Tolstoy.) Materials of VIII International Conference “Leo Tolstoy and World Literature”. 2008. Ed. by Galina Alekseeva. Iasnaia Poliana, 2010.

22. Akim Volynskii i ego evreiskii tsykl (Akim Volynskii and his Jewish cycle), Belgrade, 2011.

קראו פחות
T

פרופ' רומן טימנצ'יק

חדר 5617
02-6767966

קרא עוד
Academic Interests

The history of Russian culture of the first half of the 20th century

List of publications:

Поэтика ранней Ахматовой: «повышенная суггестивность» http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-054/vuu_10_054_24.pdf

Анна Ахматова в 1960-е годы - М.: Водолей Publishers; Toronto: University of Toronto (Toronto Slavic Library. Volume 2), 2005, 784 c.

Вид с горы Скопус. Сборник статей. М.-Иерусалим: Гешарим / Мосты культуры. Объем книги - около 300 стр. [В печати.]

Спустя две недели [Памяти А.П. Чудакова] // Новое литературное обозрение. № 75. С. 201. [Совм. с А.Л. Осповатом.]

Анна Ахматова и Сергей Штейн // Балтийско-русский сборник. Кн. I. Stanford. Stanford Slavic Studies. Vol. 27. С. 102-110.

Ахматова и Державин // Jews and Slavs. Vol. 14. (Сборник в честь профессора Ильи Сермана.) Иерусалим-Москва. С. 305-310.

Предисловие // Левинг Ю. Вокзал - Гараж - Ангар. Владимир Набоков и поэтика русского урбанизма. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. С. 7-8.

Пролог к каталогу // Тарасенков А., Турчинский Л. Русские поэты XX века: 1900-1955. Материалы для библиографии. М.: "Языки славянской культуры" ("Studia poetica"). 896 стр.

Рождение стиха из духа прозы: "Комаровские кроки" Анны Ахматовой // Analysieren als Deuten: Wolf Schmid zum 60. Geburstag. Hamburg University Press. S. 541-561.

Руки брадобрея, или Шесть подтекстов в поисках утраченного смысла // Новое литературное обозрение. № 67. С. 127-136.

Фрагмент магистерской работы Елизаветы Роос об Анне Ахматовой. Публ. и вступ. ст. Г. Пономаревой и Т. Шор. Ком. Р.Т. // Балтийско-русский сборник. Кн. I. Stanford. С. 73-101. Ком.: С. 93-101.

Еще одно зеркало. Памяти Юрия Молока // Иерусалимский библиофил. Альманах. Иерусалим. Вып. 2. С. 270-274.

К. Мочульский. Три забытые рецензии [Републ. и вступ. ст. Р.Т.] // Еврейский книгоноша. М.; Иерусалим. № 2 (3). С. 31-32.

Немигающий взгляд. Вздрогнем от неожиданного входа сильного поэта. Семен Гринберг. Стихотворения. Из двенадцати книжек. Рис. Ханы Тверски. М.: Дом еврейской книги, 192 с. // НГ Ex Libris. № 24 (274). 1 июля. С. 4.

Петербург в поэзии русской эмиграции // Звезда. № 10. С. 194-205.

Последняя зима (глава из книги "Ахматова в 60-е годы". Журнальный вариант) // Toronto Slavic Annual. Toronto: University of Toronto. № 1. C. 205-218.

"1867" (1975) // Как работает стихотворение Бродского. Ред.-сост. Л. В. Лосев и В. П. Полухина. М.: Новое литературное обозрение. С. 100-107.

Еще одно зеркало // Toronto Slavic Quarterly. № 2. (Fall). <Интернет-версия: http://www.utoronto.ca/tsq/02/timenchik.shtml>

Незабвенный // Окна. Еженедельное приложение к газете "Вести". Тель-Авив. 7.03.2002. С. 30-33, 36 (оконч.).

Петербург в поэзии русской эмиграции // Седьмые Ахматовские чтения. Петербургский диагноз. Сборник. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. СПб.: Петрон.

Русское слово на земле Израиля // Еврейский книгоноша. М.; Иерусалим. № 1. С. 50-51.

Леня Чертков (Воспоминания о поэте) // Новое литературное обозрение. № 47. С. 128-131.

Памяти Владимира Аллоя // Независимая Газета. № 1 (2311). 10 января. С. 16. [Совм. с Н. А. Богомоловым, О. А. Коростелевым, А. В. Лавровым, Дж. Малмстадом, В. П. Нечаевым, А. Е. Парнисом, А. М. Смелянским, М. Л. Спивак, С. В. Шумихиным, Р. М. Янгировым.]

Портрет владыки мрака в "Поэме без героя" // Новое литературное обозрение. № 52. С. 200-204.

Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и бессмертие поэта: Материалы международной науч. конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О. Э. Мандельштама (Москва, 28-29 декабря 1996 г.). М. С. 282-316. [Републ. статьи 1974 г.]

Ярхо Борис Исаакович // Краткая Еврейская Энциклопедия: В 11 т. О-во по исслед. еврейских общин. Иерусалим: Еврейский Университет, 1976-2004. Т. 10. Стлб. 977-978.

А. Ахматова - А. Пушкин - Библия // Коран и Библия в творчестве А. С. Пушкина. Иерусалим: The Center for the Study of Slavic Languages and Literatures at the Hebrew University of Jerusalem. С. 209-214.

Анна Ахматова и ее эпоха. М.: РГГУ. [Совм. с В. Я. Мордерер, К. М. Поливановым, М. Д. Тименчиком.]

Вместо послесловия. Книга К. Ф. Тарановского о поэзии Мандельштама // К. Тарановский. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры. С. 404-416. [Совм. с Г. А. Левинтоном.] (Републ. рецензии 1978 г.)

Гумилев - футурист? // Поэзия и живопись. М. С. 509-511.

Из ахматовских маргиналий // Новое литературное обозрение. № 42. С. 262-263.

Комментарии [Эссе, рецензии] // В. Набоков. Русский период. Собрание сочинений в 5 т. СПб.: Симпозиум. Т. 3. С. 833-838.

Леня Чертков // Иерусалимский журнал. № 5. С. 187-190.

Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о ее современниках. Томск: Водолей, 2000. 384 с. Тираж 1000 экз. [Рец. на изд.] // Новая русская книга. № 6. С. 67-69.

Осип Мандельштам в Батуми в 1920 году // Сохрани мою речь: Зап. Мандельштамовского о-ва. М. Вып. 3. Ч. 2. С. 147-150.

Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии. СПб., 1999. 622 с.; Царское Село в поэзии. 122 поэта о городе муз. 1750-2000. СПб., 1999. 400 с. [Рец. на изд.] // Новая русcкая книга. № 2. С. 21-23.

Приглашение на танго: поцелуй огня (О стихотворении И. Бродского из цикла "Мексиканский дивертисмент") // Новое литературное обозрение. № 45. С. 181-186.

Пунин Н.Н. Мир светел любовью. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. 398 с.; The diaries of Nikolay Punin. 1904-1953. Austin, 1999. 262 p. [Рец. на изд.] // Новая Русcкая Книга. № 3. С. 86-87.

Размышления на середине дороги // Новая русская книга. № 1(2). С. 6-7.

Русский поэт Владимир Нарбут // Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. пятый "Мученики террора". Автор-сост. З. Л. Дичаров. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ. С. 155-156.

Светлов С. Ф. Петербургская жизнь в конце ХIХ столетия (в 1892 году). СПб.: Гиперион, 1998. 126 с. [Рец. на изд.] // Новая русcкая книга. № 1 (2). С. 83.

קראו פחות
מריה  לנגלבן

פרופ' מריה לנגלבן

חדר 5610
02-5883816

קרא עוד

 

Academic Degree

MA (Moscow State University, USSR)

PhD (The Institute of Russian Language, The Academy of Sciences, Moscow, USSR).

Academic Interests

Theory of text linguistics; dialogue; linguistic analysis of literature; relationships between music and language

List of Publications

2010   Рассказ И. Бунина «Сны» и Откровение Св. Иоанна// Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. [Т.М. Николаева (отв. ред.)] М.: «Языкиславянских культур». стр. 503-516

2007   On the explicitness of themes in dialogue. // Theoretical Approaches to Dialogue. Selected papers from the IADA Chicago 2004 Conference. ed. by L. Berlin. Tübingen: Max Niemeyer Verlag,pp. 107-122

 

2005   Ты и вы в финальной сцене "Каменного гостя" А.С.Пушкина //, Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. [В.Н. Топоров (отв. ред.)] М.: "Языки славянскихкультур". стр. 823-844.

 

2005   Personal Pronouns and Metamorphoses of Persons in the finale of The Stone Guest by A.S. Pushkin. // Anne Betten, Monika Dannerer (eds.): Dialogue Analysis IX - Dialogue in Literature and the Media. Selected Papers from the 9th IADA Conference, Salzburg 2003. (2 volumes: v. I: Literature, v. II: Media). Tübingen: Niemeyer, v. I, pp 241-256

 

2004   Трилогия о Москве в романе М.А. Осоргина «Сивцев Вражек». // Вторая проза. ред. Н. Белобровцева, С. Доценко, Г. Левинтон, Т. Цивьян. Таллинн: TPÜ Kirjastus. стр. 167-204

 

2004   A Journey to Arzrum: The Structure and the Message. // Two Hundred Years of Pushkin. vol. 3, Pushkin's Legacy, ed. by Robert Reid & Joe Andrew, Amsterdam – New York: Rodopi, pp. 89-108. [Series: Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. XL]

 

2003   Русская речь и русский стих в мелодиях С. Прокофьева. // Евразийское пространство: Звук, слово, образ. ред. Вяч. Вс. Иванов. Москва: Языки славянской культуры. стр. 549-581

 

2002   Формы глагола, точка зрения и непредсказуемое будущее в 4-ой главе Бытия. // Антропология культуры, ред.: Вяч. Вс. Иванов, М.В. Акимова, Е.В. Пермяков, Т.В. Цивьян. Москва: ОГИ, стр. 201-213

 

2002   Иконизм синтаксиса в "Путешествии в Арзрум". // Тыняновский сборник, 11: Девятые Тыняновские чтения. ред. М.О. Чудакова, Е.А. Тоддес, Ю.Г. Цивьян. М.: ОГИ. стр. 181-198.

 

2002   Архетип кладбища в рассказах И. Бабеля: "Кладбище в Козине" и "Конец богадельни". // Тыняновский сборник, 11: Девятые Тыняновские чтения. ред. М.О. Чудакова, Е.А. Тоддес, Ю.Г. Цивьян. М.: ОГИ. стр. 411-437.

 

2000   Срединный стержень в Конармии Бабеля: «Кладбище в Козине» и «Прищепа». // Russian Literature (Amsterdam: North Holland), XLVII-II, pp.159-198.

 

2000   Мелодия в плену у языка. // Музыка и незвучащее, ред. Вяч.Вс. Иванов, Е.В. Пермяков, Т.В. Цивьян. М.: «Наука», стр. 91-116.

 

2000   Vocal melody as a captive of language.// Elementa: A Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics, (Harwood Academic Publishers), vol.4, No.3, pp. 177-197

 

2000   The rhythmical composition of 'Doctor Zhivago'. // Twentieth‑Century Russian Literature. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies. Edited by Karen L. Ryan and Barry P. Scherr. Houndmills: Macmillan, pp.126‑151.

 

2000   И дале двинулась Россия…" (О Путешествии в Арзрум) // In: Коран и Библия в творчестве А.С. Пушкина. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem. pp. 71-92

 

1998   Thematic development in literary dialogue. // Dialoganalyse VI: Proceedings of the 6th Conference, Prague 1996, Teil 2 (Beitrage zur Dialogforschung, Band 17), pp. 345-354. Tübingen: Max Niemeyer Verlag

 

1998   Cain and the Sixth Commandment: The dialogic structure in Gen.4// ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: к 70-летию Владимира Николаевича Топорова. ред. Т.М. Николаева, Т.В. Цивьян et al. М.: «Индрик», стр. 824-840.

 

1997   Textuality in language and music. // Music and Sciences, ed. by Gian Franco Arlandi. Series: Bochum Publications in Evolutionary Cultural Semiotics, Bochum: Brockmeyer. pp. 246-291

 

1997   Каин и Авель в Книге Бытия и в «Повести Временных лет» // Rossica (Prague), II (1997), 1, pp. 17-38

 

 

1995   On progression and regression in dialogue. // Societatis Linguisticae Europaeae Sodalicium Israëlense, 7: The Proceedings of the Tenth Annual Meeting, pp. III-X.

 

1995   (with Daniel Langleben). Iterational structures in anomalous texts // Organization in Discourse: Proceedings from the Turku Conference, ed. by B. Wårwik, S.-K. Tanskanen and R. Hiltunen.Turku: University of Turku (Series: Anglicana Turkuensia, vol. 14), pp. 329-340.

 

1994   The Guilty House: A textlinguistic approach to the shortest prose by I.A. Bunin. // Elementa: A Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics, vol.1, No.3, pp. 265-304.

 

1994   'Hebrew Melody' by Byron and Lermontov: Persuasion by paradigm // Approaches to Poetry: Some Aspects of Textuality, Intertextuality and Intermediality, ed. by J.S. Petöfi and T. Olivi. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 152-180.

 

1994   Scanning and digesting the text: The direction of text and the direction of interpretation // Writing vs. Speaking: Language, Text, Discourse, Communication, ed. by S. mejrková, F. Daneš, E. Havlová; Tübingen: Günther Narr Verlag. pp. 259-265.

 

1992   Коробкин и Башмачкин // Славяноведение, 6, М.: АН СССР. стр. 27-33.

 

1991   Наказание мятежной природы: четыре фрагмента из Истории Пугачева А.С. Пушкина. // Russian Literature (Amsterdam) XXIX-II, pp. 176-203; Репринт в: Пушкинский сборник, 1, ред. С. Шварцбанд, Jerusalem, 1997. стр. 141-162.

 

1990   Stylistic hints; Stylistics and the Literary Text // A Journal for Hebrew Descriptive, Computational and Applied Linguistics, Special Issue, #28-29-30), Bar-Ilan Univ. Press, pp. 39-48.

 

1989   The grades of reading // Text and Discourse Connectedness, ed. by M-E. Conte, J.S. Petöfi and E. Sözer; Amsterdam: J. Benjamins, pp 441-461.

 

1989   Композиция рассказа И. Бабеля "Замостье" // Russian Literature and History, ed. by W. Moskovich, J. Fraenkel, V. Levin, S. Shvarzband; Jerusalem: The Hebrew Univ., pp. 113-123.

 

1989   M. Bachtin's notions of time and textanalysis // Russian Literature (Amsterdam) XXVI, pp. 167-190.

 

1988   Phonology as a pattern of analysis: The deep message of the thrillers by Ambrose Bierce // The Prague School and Its Legacy, ed. by Y. Tobin; Amsterdam: J. Benjamins; pp. 205-215.

 

1985   A long way to the full interpretation // Connexity and Text Coherence, ed. by E. Sözer, pp. 106-137. (Papers in Textlinguistics, b. 49); Hamburg: Helmut Buske.

 

1984   Proper name in poetry and music // Semiotics Unfolded (The Proceeding of the 2nd Congress of the International Association for Semiotic Studies; Vienna, 2-6 July 1977); Berlin: W. de Gruyter; pp. 1695-1701.

 

1983   On the structure of dialogue // Micro and Macro Connexity of Texts; ed. by J.S. Petöfi and E. Sözer (Papers in Textlinguistics, b. 45); Hamburg: Buske; pp. 220-287.

 

1983   The units of dialogue // The Proceedings of the 13th International Congress of Linguists (Tokyo, Aug-Sept 1982); pp. 1019-1023.

 

1983   An approach to microcoherence of text // Coherence in Natural-Language Texts, ed. by F. Neubauer (Papers in Textlinguistics, b. 38); Hamburg: Buske; pp. 71-98.

 

1981   Latent coherence, contextual meanings and the interpretation of a text // Text: An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 1(3); The Hague: Mouton; pp. 279-313.

 

1979   On the triple opposition of a text to a sentence // Text vs. Sentence: Basic Questions of Textlinguistics, ed. by J.S. Petöfi (Papers in Textlinguistics, b. 20); Hamburg: Buske; pp. 246-257.

 

1978   On the sophisticated morphological structure of scientific terminology // The Proceedings of the 7th International Conference on Computational Linguistics (COLING-78); Bergen, 14-18 Aug. (20 pages).

 

1978   On verification of text coherency // Slavica Hierosolymitana, vol. 2; pp. 155-168; Jerusalem.

 

1978   О лексико-семантической непрерывности текста // Israeli Contributions to the 8th International Slavists' Congress, Zagreb-Ljubljana; 14 pages.

 

1974   Towards the problem of language boundaries // Linguistics 134, pp. 21-37.

 

1972   О некоторых музыкальных системах и музыкальных нотациях древности // Ранние формы искусства. ред. С.Ю. Неклюдов и Е.М. Мелетинский. М.: «Искусство», pp. 429-444.

 

1972   Опыт построения метаязыка для описания квази-лингвистической скмиотической системы // Исследования по математической логике, математической лингвистике и информационным языкам; ред. Д.А. Бочвар, Ю.А. Шрейдер. М.: «Наука», pp. 96-145.

 

1971   О границах естественного языка // Труды по знаковым системам, vol. 5; Tartu: Tartu University; pp. 415-422.

 

1970   The linguistic description of chemical nomenclature // The Proceedings of the 10th International Congress of Linguists, Bucarest; vol. 4; pp. 507-510.

קראו פחות
Moskovich

פרופ' וולף מוסקוביץ

חדר 5607


קרא עוד

 

Academic Degrees

MA, Czernowitz State University (USSR), 1958

Candidate of Philological Sciences, Moscow Institute of Foreign Languages (USSR), 1965

Doctor of Philological Sciences, Academy of Sciences of the USSR (LeningradUSSR), 1971

 

Academic Interests:

General and Slavic Linguistics, Modern Russian Political Language, The Language of the Russian Youth, Ukrainian Language and Literature, Polish Language and Literature, Languages of Jews in the Diaspora, Yiddish Language and Culture, History of Jews in Eastern Europe, Jewish-Slavic Relations, Emigration, Assimilation and Acculturation.

 

List of Selected Publications

Books

1. Statistics and SemanticsMoscow, "Nauka", 1969 (in Russian)

2. Information LanguagesMoscow, "Nauka", 1971 (in Russian, Czech translation, Prague, 1974)

3. Dictionary of Key Words to the International Patent ClassificationMoscow, "Patent", 1972, 2 vols (in Russian)

4. Methodology of Dictionary Construction for Machine TranslationMoscow, "Patent", 1970 (in Russian)

5. Rising to the Challenge: Israel and the Absorption of Soviet JewsLondon, Institute of Jewish Affairs, 1990

Articles

1. Slavische Elemente in Wortschatz der russischen DeutschenIN: I. Fleischhauer (ed.) Die Deutschen in der UdSSR - einst und jetztBonn, 1990

2. The Linguistic History of Jews: Investigation of Family Names, IN: Penn Language News, no. 3, Spring, 1991

3. The Language of Russian Emigration, IN: W. Moskovich et alia (eds) Russian Language and HistoryJerusalem, 1991

4. Jews of BukovinaINBulletin of Czernowitz Jewish Social-Cultural Foundation, Czernowitz, 1989 (in Russian)

5. Changing Patterns of Soviet Political Discourse: 1985 to the Present, ISCIP Publication Series, Boston, N7, 1991 (Co-Author E. Mossman)

6. Two Essays on Jewish-Russian Language Contacts:

I. Russian Speech in Israel

II. The Yiddish Influence on Russian Speech in Odessa

   IN: W. Moskovich (ed) Jews and Slavs, vol. 1, Jerusalem-St. Petersburgh, 1993 (in Russian)

7. The Slavic Component in the Dialects of the Karaim Language, idem (in Russian)

8. Mr. Khaurushenka, Miss Shaihets, Mrs. Hoika and others: The Origin of Some Unusual Family Names in East Slavic Areas, IN: V. Toporov (ed) Philologica Slavica, Moscow, "Nauka", 1993

8a. the same IN: D-B. Kerler (ed), The Politics of Yiddish, Walnut Creek-London-New Delhi, Altamira, 1998

9. Lessico di provinienza italiana nella lingua ukraina contemporanea, IN: L. Calvi (ed), Miti antichi e moderni tra Italia e UkrainaVenice, 1999

10. Multiculturalism and National Relations in Galicia and BukovinaIN: M. John and O. Luthar, Un-Verstaendnis der Kulturen. Multikulturalismus in historischer Perspektive, Klagenfurt-Ljubljana-Vienna, 1997

11. Ashkenazi Surnames of Lithuanian Origin, IN: W. Roell, S. Neuberg (eds), Jiddische Philologie, Tuebingen, Max Niemeyer, 1999

12. The Terminology of Modern Russian: Ultranationalism and Antisemitism, IN: J. A. Dunn (ed), Language and Society in Post-Communist Europe, Houndsmills and London, Macmillan Press, 1999

13. Czernowitz as a Major Centre of Jewish Identity and Culture, IN: Casopis za zgodovino in narodopisje (Review of History and Ethnography), vol. 36, parts 1-2, Maribor, 2000

14. Jews in Interethnic Relations in BukovinaIN: M. Feller (ed), "Ukrains'ke jevreistvo" (Ukrainian Jewry), N3, Kiev, 1998 (in Ukrainian)

15. ForewordINI. Kleiner, From Nationalism to Universalism Vladimir (Ze'ev) Zhabotinsky and The Ukrainian Question, Edmonton-Toronto, CIUS Press, 2000

16. Russian Political Terminology in the Past and in the Present, IN: L. N. Zybatow (ed), Sprachwandel in der SlaviaFrankfurt, M. P. Lang, 2000

17. Features of Antisemitic Propaganda in Modern Russia, IN: Jews and Antisemitism in Public Discourse of the Post-Communist European CountriesJerusalem, 2000

18. A Type of Humoristic Macaronic Songs of Ukrainian Jews, IN: A. Pavan et alii (eds), L'Ukraina del 18 secoloVenice, 2000

19. Jewish Periodicals in Ukraine Since 1988, IN: W. Moskovich et alii (eds), "Jews and Slavs", vol. 5, Jerusalem, 1996

20. The Axis Jerusalem-Kyiv in the Works of Ukrainian Emigre Poet Moisei FishbeinINW. Moskovich et alii (eds), "Jews and Slavs", vol. 6, Jerusalem-Ljubljana, 1999

21. Jewish Surnames of Ukrainian Origin, IN: W. Moskovich et alii (eds) "Jews and Slavs", vol. 7, Jerusalem-Kiev, 2000

22. Jubilee Notes on V. Zhabotinsky, IN: W. Moskovich et alii (eds), The Russian Jews - Immigrants in France, Jerusalem-Moscow, "Gesharim", 2000 (in Russian)

23. Galicia and Bukovina under Austrian Rule and After. Ethnic Problems and Interethnic Relations, IN: W. Moskovich (ed), "Jews and Slavs", vol. 9, Jerusalem-Vienna, 2001

24. Ukrainian Studies in Israel, IN: G.Brogi Bercoff et alii (eds.), Pagine di ucrainistica europea, Alessandria, 2001

25. Leksicheskie zaimstvovanija iz italjanskogo v vostochnoslavjanskikikh jazykakh (Lexical Borrowings from Italian in East Slavic Languages) IN: "Russica Romana",In Ricordo di Michele Colucci II,vol.IX,Pisa-Rome,2002

26. "Sema "palomnichestvo" v sovremennykh slavjanskikh jazykakh (The Seme "Pilgrimage in Modern Slavic Languages), IN: W.Moskovich and S.Schwarzband (eds),"Jews and Slavs", vol. 10,Jerusalem, 2003

27. Hetman Ivan Mazepa's Love Letters, IN: G. Siedina (ed), Mazepa e il suo tempo.Storia, cultura, societaAlessandria, 2004

28. Ljubovnye pis'ma hetmana Ivana Mazepy (Love Letters of the Hetman Ivan Mazepa), IN: W. Moskovich et alia (eds) "Jews and Slavs", vol.14, Festschrift Ilja Serman, Jerusalem, 2004.

קראו פחות
sergeeva

ד"ר אנה סרגייבה-קליאטיס

עמית מחקר אורח
0585006256

קרא עוד

Academic interests:

 

History of the Russian Literature of the XIX and XX centuries; Literature of Russian Modernism and Avantgarde; Life and creative work of Boris Pasternak; Russian literature of the XX century in exile.

 

 

List of key publications:

 

Books and monographs

 

Hostages of love. Moscow, 2019. P. 416-425. (in Russian)

 

Komissarzhevskaya. Moscow, 2018. 347 p. (in Russian)

 

The Everyday life of Pushkinskye Gory. Мoscow, 2018. 335 p. (in Russian)

 

Interpretation of the literary text: The tutorial for the students. Moscow, 2017. 167 p. (Coauthored with O. Dovgiy). (in Russian)

 

„Twilight of freedom” /«Sumerkisvobody»: Boris Pasternak in critics of 1920. Мoscow, 2016. 398 p. (in Russian)

 

Pasternak (Biography). Мoscow, 2015. 364 p. (in Russian)

 

Pasternak in his life. Moscow, 2015. 558 p. (in Russian)

 

Pasternak’s poetry of 1920 years in reflection of soviet journalism and Russian critics abroad. Мoscow, 2013. 337 p. (in Russian)

 

Boris Pasternak: Poetics, Commentary, Context. Collected articles. Saarbrücken, 2013. 137 p. (in Russian).

 

Batjushkov /biography/. Moscow, 2012. 284 p. (in Russian).

 

Pasternak’s Moscow. Moscow, 2009. / Coauthored with Victor Smolitsky/(in Russian).

 

Christmas poems of Josef Brodsky. Tver, 2002. 44 p. /coauthored with Oleg Lekmanov/. (in Russian).

 

Russian Empyre style and the poetry of Konstantin Batjushkov: in two parts. Moscow, 2001. 210 p. (in Russian).

 

 

Annotated editions

 

Pasternak in diaries, letters and memories of contemporaries. Compilation, editing and commentaries, coedited with Elena Pasternak. Moscow, 2021. 927 p.

 

Lydia Pasternak Slater. Writings 1918-1989: Collected verse, prose and translations, edited by Nicolas Pasternak Slater, Anna Sergeeva-Klyatis and FedorPoljakov. Frankfurt am Main, 2015. 495 p.

 

Boris Pasternak. “Vysokayabolezn’”: two versions of the poem. Commentary. (AVANT-GARDE series, issue 8). S.-Petersburg, 2015. 172 p. (Coauthored with OlegLekmanov). (in Russian)

 

“Fleita-pozvonochnik” by Vladimir Mayakovsky: Commentary edition. Articles. Facsimile. S.-Petersburg, 2015. 136 p. (AVANT-GARDE series, issue 7). (Coauthored with AndreyRossomachin). (in Russian)

 

OsipMandelshtam. Egipetskayamarka: explanation fort he reader. Moscow, 2012. 478 p. Compilation, editing, commentaries. Coedited with O. Lekmanov, M. Kotova, O. Repina, S. Sinel’nikov.

 

Pro et contra: Pasternak. Vol.1-2. S.-Petersburg, 2012; 2013. Compilation, editing and commentaries, coedited with E. PasternakandМariaRashkovskaya.

 

Mikhail Shtikh. “Zarytyi v glush’ nemyhgodin”. Moscow, 2009. Compilation and editing, coedited with Sergey Smolitsky; afterword.

 

Alexander Shtikh. “Istlevshih let zhivyesny”. Moscow, 2008. Compilation and editing. Coedited with Sergey Smolitsky; afterword.

 

“Spectorsky”: Conception and implementation. Moscow, 2007. Compilation, editing, introduction and commentaries.

 

BorisPasternak. Completeworksin 11 volumes. Moscow, 2003-2005. Compilation, editing and commentaries, coedited with and Evgeny Pasternak, Elena Pasternak andМariaRashkovskaya.

 

Leonid Maikov. Batjushkov, his life and compositions. Moscow, 2001. Compilation, editing and introduction.

 

 

Selective Articles in Scholarly Editions (from 2010)

 

Esenin in the dairies of Konstantin Locks// Novyi mir, 2022. №4. P.166-170. (in Russian)

 

Sergey Bobrov in Summer 1913: Once more about unfulfilled journal “Lirica”// Russian literature and journalistics in prerevolution epoch. Мoscow, 2021. P. 264-273. (in Russian)

 

 

“Pereklikat’siaPushkinym”: Chodasevich and Pasternak about the popular and elite poetry// Literaturnyfakt. 2021. No 1 (19). P. 325-334.

 

 

Chronicle of life and creative work of Pasternak on 1917 year// Russian modernism and it’s heritage: Tohonourof the 70th anniversary of Nikolay Boromolov. Мoscow, 2021. P. 234-263. (Coauthored with Rachel Licht).(in Russian)

 

 

How should we publish Pasternak// Wiener SlavistischesJahrbuch N.S., Bd. 9, 2021. P. 242-250.

 

 

About the romanticism of Lev Rubinshtein: to interpretation of the poem “Eto ja”// Eto ne moscovskykonseptualism. Belgrad, 2021. P. 118-124.

 

Chronique de la vie et de l’œuvre de Boris Pasternak. Fragment 1889-1900// Modernitésrusses. №19 (2020). (Coauthored with Rachel Likht)

https://publications-prairial.fr/modernites-russes/index.php?id=382(in French)

 

Hamlet and Hamletism: Temptation of suicide and “inborn instinct” of surviving in the creative work of Pasternak// Ural’skyistoricheskyvestnik. Ekaterinburg, 2020. №3 (68). P. 73-82. (Coauthored with Olga Kuptsova).(in Russian)

 

AgnessaKun: From the memoirs about Pasternak (Publication)// Novoeliteraturnoeobozrenie. 2020. №165. P. 210-227.(in Russian)

 

“Odinochestvonepostizhimogosoderzhania”: Sergey Bobrov about Boris Pasternak// Studia Litterarum, 2020. Том 5. №4. P. 358-374.(in Russian)

 

Letters from Nadezhda Sinyakova to Boris Pasternak (Publication)// Unacknoledged Legislators: Studies in Russian Literature History and Poetics in Honor of Michael Wachtel// Stanford Slavic Studies. Vol.50. P. 659 – 673.(in Russian)

 

“Lubit’ inyhtyazhelyikrest…”: from the family correspondence of Pasternaks 1930-1932// Matica Srpska Journal of Slavic Studies, 2019. №96. P. 81-97.(in Russian)

 

“Ostanoviteseichasvagon”: the image of increasing revolution in the novel of Solzhenitsin “Krasnoekoleso” and Pasternak “Doctor Zhivago”// Alexander Solzhenitsin: View from the XI th century. Мoscow, 2019. P. 416-425.(in Russian)

 

What did Mehdi said? About the poem of Velimir Khlebnikov “Noch’ v Persii” (Night in Persia)// Arion. 2019. №1. P. 159-164. (in Russian)

 

“Myrodilis’ s nim v odin den’…”: Letters of Boris Zaitsevto Lidia Pasternak-Slater// «Skrescheniasudeb”: Literaturische und kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. A Festschrift for Fedor B. Poljakov. Stanford Slavic Studies. Vol.49. Berlin, 2019. P. 711-723.(in Russian)

 

Two “Venetsias” of Boris Pasternak// Arion. 2018, №3. P. 104-113.(in Russian)

 

The symptoms of liberation// Russian literature, 2018. №100-102. P.1-13.(in Russian)

 

“Perevod – kompromiss, i s etimnadosmirit’sia…”: Letters of Vladimir Markov to Lidia Pasternak-Slater// Russian literature, 2018. №100-102. P. 305-318. (in Russian)

 

Boris Pasternak: Letters to Ivar Ivask (Publication)// Novyi mir. 2018. №9. P. 169-174.(in Russian)

 

The musical subtext of the Pasternak’s poem “Improvizatsia”// Wiener SlawistischesJahrbuch, 2018, №6. P. 26-35.(in Russian)

 

May of 1917 in Pasternak’s poem “Vesenniydozhd’”: between intertextuality  and real commentary// Perelom 1917: Revolutionary context of Russian literature. Researches and documents. 1917-2017. М., 2017. P. 290-298.(in Russian)

 

How Teffy “disgraced”: The commentary to one journal episode// The window from the Europe: To the 80th anniversary of George Niva. Мoscow, 2017. P. 637-652.(in Russian)

 

"Petersburg text" in the video clip “V Pitere – pit’!”, or Urbi et orbi of Sergey Shnurov// Novoeliteraturnoeobozrenie. 2017, №148. P.203-213.(in Russian)

 

Reality as a rhythm: a Critical reception of Pasternak's work in 1922 // Novyi mir, 2017. №5. P. 168-174.(in Russian)

 

«Feelings of infancy»: To the subject «Pasternak and Khodasevich»// Vestnik of Russian Christian Academy. Vol.18. Book.1. P. 245-257.(in Russian)

 

«Publication of the collection should not be prevented»: Boris Pasternak and MichailMalishevskiy //Novoe o Pasternakah (New about Pasternaks): Selected Papers from the international conference devoted to Pasternak in Stanford, 2015. Moscow, 2017. P. 432-439.(in Russian)

 

The dichotomy of internal and external in autobiographical prose of Belyi and Pasternak// Arabesqui of Andrey Bely. Belgrad-Мoscow, 2017. P. 484-492.(in Russian)

 

About Pasternak’s repeat and self-repeat // Novyi mir. 2016. №12. P. 173-182.(in Russian)

 

«Zorkost’ k veschamtupika»: To the interpretation of Josef Brodsky «Konetsprekrasnoiepochi» (“The end of the beautiful era”)// Wiener SlavistischesJahrbuch, №4, 2016. P.75-91.(in Russian)

 

Kapellmeister, architect, botanist and anthropologist: subtext and context of Vladimir MAiakovskii’s ‘backbone flute’// Russian Literature, № 86. P. 79-99. (Coauthored with A. Rossomachin).(in Russian)

 

Longing for autobiography: to the subject «Pasternak and Khodasevich»// Russian literature, № 83–84, 2016. P. 41-53. (in Russian)

 

Vera Komissarzhevskaya: The ways of image transformation// Arti delloSpettacolo: Vera Komissarzhevskaya meets Eleonora Duse. The “Joan of Arc” of the Russian Scene and the “Divina” of Italian Theatre. 2016. №2 (Special issue). P. 147-153. (in Russian)

 

«Ja vyshelnaploschad’…»: about one Pasternak’s reminiscence // Russian literature, № LXXVIII-III/IV, 2015. P. 749-754.(in Russian)

 

Who found himself in a “chamber pot”? Daniil Charms and Boris Pasternak – to the question of literary parody// Russian literature, № LXXVIII-III/IV, 2015. P. 723-735 (coauthored with A. Rossomachin).(in Russian)

 

From what Lenin was made in poem of Pasternak «Vysokayabolezn’»: Commentator's note // Selected Papers from the international conference devoted to 100 years anniversary of Boris Pasternak. M, 2014. P.138-150 (Coauthored with O.Lekmanov).(in Russian)

 

Poem of Boris Pasternak «1905»: Comment experience// «Objatje v tysiachuohvatov»: Collected articles devoted to the memory of Evgenyi Pasternak and his 90-years anniversary. М., 2013. P.233-269 (Coauthored withO.Lekmanov).(in Russian)

 

«V rassrochkusozdannyi comfort»: From observations over the organization of space in the novel in verse “Spektorsky” by Boris Pasternak // Second collection of articles devoted Pasternak. Мoscow, 2013. P.93-102.(in Russian)

 

Pasternak in 1922: to the question of perception of Pasternak’s creative work by contemporaries// Vestnik of Russian Christian Academy. S.-Petersburg, 2013. №4. P.268-275.(in Russian)

 

We say Teffy, imply Bunin: to the question of perception of Pasternak’s poetry by Russian critics abroad// Vestnik of Moscow University. Series 10. Journalistics. 2013. Vol.2. P.69-83. (in Russian)

 

Revolutionary poems of Pasternak in literary critics//Voprosyliteratury, 2012. №5. P.437-463.(in Russian)

 

Vladimir Veidle – Pasternak’s critic//Vestnik of Moscow University. Series 10. Journalistics. 2012. P. 108-118.(in Russian)

 

International provocation: around the Nobel prize of Boris Pasternak// Voprosyliteratury, 2010. №6. P. 133-153.(in Russian)

 

Beatus qui procul: to the topic of pastoral in poetry of Pushkin// Va, pensiero, sull'alidorate...: From the history of thoughts and culture of East and West/ To the 70th anniversary of E. Rashkovsky. Moscow, 2010. P. 324-344.(in Russian)

 

“Agitprofsozheskiy lubok”: From the actual commentary to Pasternak// Novyi mir, 2010. №6. P. 155-163 /coauthored with O. Lekmanov/.(in Russian)

 

The notes of Pasternak on the manuscripts of Alexander Shtikh// Vademecum: To the 65th anniversary of Lazar’ Fleishman. Moscow, 2010. P.133-168.(in Russian)

 

From the commentary to the first part of “Themes and variations”// From Kibirov to Pushkin: To honour of the 60th anniversary of Nicolay Bogomolov. Moscow, 2010. P. 540-550.(in Russian)

 

קראו פחות
YK

ד"ר יהודית קליק

חדר 5615 שלישי 11:30-12:30
02-5830716


קרא עוד

Academic Degrees

BA, The Hebrew University of Jerusalem, 1986

MA (cum laude), The Hebrew University of Jerusalem, 1991

PhD, "The Catholic Church and the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th-18th Centuries", The Hebrew University of Jerusalem, 1999

 

Academic interests

Kalik interested mainly in the history of Eastern Europe in the early modern age and in the middle ages with the emphasis on the economic, cultural and religious interaction between the Jewish and non-Jewish population of this region.

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

BOOKS

The Polish Nobility and the Jews in the Dietine Legislation of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Studies of the Center for Research on the History and Culture of Polish Jews), Magnes Press,Jerusalem, 1997, 90 pp. (Hebrew).

 

Scepter of Judah. Jewish Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland (Brill, Leiden-Boston, 2009), 404 pp. (English).

 

CHAPTERS IN COLLECTIONS:

 

 

1997

1. "The Catholic Church and the Jews in Poland" in The Broken Chain: Polish Jewry through the Ages, vol. 1, (ed.) I. Bartal, I. Gutman, Jerusalem, pp. 193-208 (Hebrew).

1998

2."Patterns of Contacts between the Catholic Church and the Jews in Polish-Lithuanian Commonwealth during the 17-18th Centuries: Jewish Debts" in: Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, (ed.) A. Teller, Jerusalem (Scripta Hierosolymitana 38), pp.102-122 (English).

1999

3. “The Jews and the Various Churches of the Polish-Lithuanian Commonwealth”, Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times, (ed.) H. Laszkiewicz, Lublin, pp. 140-152 (English).

2000

4."'Zastaw' (Deposit) and 'Wiederkauf' in the Economic Activity of the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth" in Jewish Entrepreneurship in Modern Times: East Europe and Eretz Israel(ed.) R. Aaronsohn and Sh. Stampfer, Jerusalem, pp. 25-47 (Hebrew).

5."The Relations of Jews to Various Christian Churches in the Kingdom of Poland-Lithuania: Characterization and Comparison of Types of Contact" in Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Division B: History of the Jewish People (ed.) R. Margolin, Jerusalem, pp. 103-109 (Hebrew).

6."Żydowskaduchowość, religia i praktyki religijne w oczach Polaków w XVII-XVIII wieku" inDuchowośćŻydowska w Polsce, Materiały z międzynarodowej konferencjidedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 Kwietnia 1999(ed.) M. Galas, Kraków, pp. 81-90 (Polish).

2001

7."The Catholic Church and the Jews in Cracow and Kazimierz in Pre-Partition Poland" in Kroke-Kazimierz-Cracow. Studies in the History of Cracow Jewry, (ed.) E. Reiner, Tel Aviv, pp. 69-88 (Hebrew).

2002

8."Attitudes towards the Jews and Catholic identity in eighteenth-century Poland", in: Confessional Identity in East-Central Europe, (St Andrews Studies in Reformation History) eds, M. Crăciun, O. Ghitta & G. Mordock, Ashgate, pp.181-193. (English)

2008

9. "Debts, Communal", “Leaseholding”, "Servants", "Trakai", "Troki, Yitsak ben Avraham", map to “Councils” by A. Teller, YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. G. D. Hundert, New Haven, vol.1, pp. 353, 399-400, 1001-1003, vol. 2, pp. 1692-1693, 1897-1898, 1906 (English).

2010

10. “Future Russian Jews in the Eastern Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth”, pp.243-266; “The Orthodox Church and the Jews in the Eastern Territories of Polish-LithuanianCommonwealth”, pp.267-281; “The Jewish Presence in Russia in the16th-18thCenturies”, in A History of the Jews in Russia. Part 1: The Middle Ages, ed. I. Bartal and A. Kulik, Jerusalem, pp.321-344 (Russian).

 

"יהדות רוסיה העתידית: היהודים בחלקיה המזרחיים של ממלכת פולין-ליטא", עמ' 205-221; "הכנסיה הפרבוסלבית והיהודים בממלכת פולין-ליטא", עמ' 222-232; "הנוכחות היהודית ברוסיה במאות ה-16-18", עמ' 258-276. בתוך: תולדות יהודי רוסיה , עורך ראשי ישראל ברטל, כרך 1: מימי קדם עד העת החדשה המוקדמת, עורך אלכסנדר קוליק, ירושלים, 2010. (Hebrew) 

 

11. “Fusion versus Alienation – Erotic Attraction, Sex and Love between Jews and Christians in the Polish-Lithuanian Commonwealth” in Kommunikation durch symbolische Akte.Religiöse Heterogenitätund politische Herrschaft in Polen-Litauen, ed.Y. Kleinmann, Leipzig, pp. 157-170 (English).

 

ARTICLES:

 

1993

14. "Szlachta Attitudes towards Jewish Commerce during the Seventeenth and Eighteenth Centuries - Utility versus Ideology", Gal-ed 13, pp. 43-57 (Hebrew).

1995

15. "Szlachta Attitudes towards Jewish Arenda in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", Gal-ed 14, pp. 15-25(English).

2001

16."Christian Servants Employed by Jews in Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th-18th Century", Polin14, pp. 259-270(English).

2002

17."Polish Attitudes towards Jewish Spirituality in the Eighteenth Century", Polin15, pp.77-85. (English)

2003

18."The Orthodox Church and the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Jewish History 17, pp. 229-237,(English).

19."Church's involvement in the contacts between Jews and burghers in the 17th-18thcenturiesPolish-LithuanianCommonwealth", Jewish History Quarterly 207, pp. 342-348, (English)

20."The Attitudes towards the Jews in the Christian Polemic Literature in Poland in the 16th-18th Centuries", Jews and Slavs, 11, ed.,W.Moskovichand I. Fijałkowska-Janiak, Jerusalem 2003, pp.58-78. (English)

2004

21."Jews in Catholic Ecclesiastic Legislation in the Polish-Lithuanian Commonwealth" Jewish History Quarterly 209, pp. 26-39 (English)

22." The Lost Treasure: Lists of the Jewish Poll Tax from the 18th Century in the Archives of Polish Military Treasury", Zion 69, pp. 329-356 (Hebrew).

23. "Christian Kabbala and Polish Jews: Attitudes of the Church to Jewish Conversion and the Idea of ‘Jacob’s Return’ in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century", Jewish History Quarterly 212, pp.492-501 (English).

2006

24. “Jewish Leaseholders (Arendarze) in18th Century Crown Poland”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 54, pp. 229-240 (English).

25. “Beilis Trial in Russian Public Discourse in the Context of the Other National Minorities - the Case of the Votiaks (Udmurts)”, Jewish Studies an Internet Journal 5, pp. 123-131 (Hebrew).

26. “Suburban Story: Structure of Jewish Communities in Largest Royal Cities of 18th Century Crown Poland”, Kwartalnik Historyczny 113, pp. 49-75 (English).

2007

27.”Deconstructing Communities: The Administrative Structure of the Rural JewishPopulation in the Polish Crown Lands in the 18th Century”, Gal-ed, 21,pp. 53-76. (English).

28.”Between the Census and the Poll-Tax: the Jewish Population of Crown Poland during the 18th Century”, Journal of European Economic History 36, pp. 101-123. (English).

2008

29.”The Inn as a Focal Point for Jewish Relations with the Catholic Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth”, Jews and Slavs 21, pp.381-390 (English).

 

Forthcoming

 

30. "Economic Relations between the Catholic Church and the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th-18thCenturies", Gal-ed, 25 pp. (English).

 

OTHER PUBLICATIONS:

 

1993

31. Review of M. J. Rosman, "The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Republic during the 18th Century", Cambridge (Mass.), 1990, Gal-ed 13, pp. 181-183 (Hebrew).

1996

32. Review of A. Kaźmerczyk, "Sejmy i sejmikiszlacheckie wobec żydów w drugiej połowie XVII wieku", Warszawa, 1994, Zion 61,pp. 121-124 (Hebrew).

33. Review of A. Kaźmerczyk, "Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec żydów wdrugiej połowie XVII wieku", Warszawa, 1994, Kwartalnik Historyczny 103, pp.104-106 (Polish).

34. Review of A. Leszczyński, "Sejm żydów korony 1623-1764" Warszawa, 1994, Kwartalnik Historyczny 103, pp.97-99 (Polish).

1997

35. Review of P. Fiałkowski, "Wybórtekstów źródłowych XI-XVIII wiek" (Dzieje żydów w Polsce), Warszawa, Polin 10, pp. 364-367(English).

36. Review of A. Leszczyński, "Sejm Żydów korony 1623-1764" Warszawa, 1994, GalEd 15, pp. 247-251 (Hebrew).

2004

37. Review of I. Bartal and I. Gutman (eds.), "Kiyum veshever: yehudei polin ledoroteihem (The Broken Chain: Polish Jewry through the Ages)", vol. 2, "Hevrah, tarbut, leumiyut (Society, Culture, Nationalism)”, The Zalman ShazarCenter, Jerusalem, 2001, Dark Times, Dire Decisions. Jews and Communism (Studies in Contemporary Jewry 20), eds. J. Frankel and D. Diner, pp. 332-334 (English).

2005

38. Review of Gminy żydowskie w dawnejRzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych. Opracowanie i tłumaczenie AnnaMichałowska. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2003,Jewish History Quarterly 213, pp.101-104 (English).

39. Review of A. Teller, Hayim beTsavta: HaRova haYehudi shel Poznan baMahatsit haRishonah shel haMe’ah ha-17 (Living Together, the Jewish Quarter of Poznań of the First Half of the Seventeenth Century), Jerusalem: Magnes Press, 2003.VIII+134 pp; facsimiles, Gal-Ed, pp. 121-123 (English).

2008

40. Review of A. Teller, Money, Power, and Influence. The Jews of the Radziwill Estates in Eighteenth Century Lithuania, Jerusalem, 2006, 289 pp., Zion 73, 2008, pp. 223-224 (Hebrew).

קראו פחות